نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

---------------------------------------------------------
 
٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اسم‌ مصغر» هستند. 
١ تپانچه‌ 
٢ کمانچه‌ 
٣ برگچه‌ 
۴ تربچه‌ 

---------------------------------------------------------
 
۴-  مفهوم‌ کلی‌ کدام‌ گزینه‌ با بقیه‌ تفاوت‌ دارد؟ 
١ دست‌ از مس‌ وجود چو مردان‌ ره‌ بشوی‌ تاکیمیای‌ عشق‌ بیابی‌ و زرشوی‌ 
٢ وجه‌ خدا اگر شودت‌ منظر نظر زین‌ پس‌ شکی‌ نماند که‌ صاحب‌ خبر شوی‌ 
٣ مکن‌ در جسم‌ و جان‌ منزل‌ که‌ این‌ دون‌ است‌ و آن‌ والا قدم‌ زین‌ هر دو بیرون‌ نه‌ نه‌ اینجاباش‌ و نه‌ آنجا
۴ چه‌ مانی‌ بهرمرداری‌ چو زاغان‌ اندرین‌ پستی‌ قفس‌ بشکن‌ چو طاووسان‌ یکی‌ برپربرین‌ بالا

-----------------------------------------------------------
 
۵- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... اشتباه‌ املایی‌ دیده‌ می‌شود. 
١ هیچ‌ موضوعی‌ نیست‌ که‌ فکر روشن‌ و تیزبینی‌ او را به‌ تأمل‌ برنیانگیزد. 
٢  بیفراشتند آن‌ زمان‌ یال‌ را      ززین‌ برکشیدند کوپال‌ را. 
٣   با دیگران‌ بعض‌ حقوق که‌ متعسّر است‌ اسقاط‌ نمایند تا کار به‌ حرج‌ و ضیق‌ نیانجامد .
۴  بی‌ فایده‌ هرکه‌ عمر درباخت‌      چیزی‌ نخرید و زربیانداخت‌. 

-------------------------------------------------------------
 
۶- همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ..... از جهتی‌ همگون‌ هستند. 
١ کمک‌ کردن‌ 
٢ پنهان‌ کردن‌ 
٣  نوکردن‌ 
۴ پاک‌ کردن‌ 

-----------------------------------------------------------
 
٧- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ....... ضمیر مبهم‌ آمده‌ است‌. 
١ هریکی‌ از وی‌ مرادی‌ خواست‌ کرد 
٢ خبر از دوست‌ ندارد که‌ زخود باخبر است‌ 
٣  آن‌ یکی‌ طوطی‌ زدردت‌ بوی‌ برد  
۴ جمله‌ را وعده‌ بداد آن‌ نیکمرد 

-----------------------------------------------------------
 
٨- جملة‌ «دانش‌ آموز درس‌ خود را خوب‌ جواب‌ ........ » با کدام‌ گزینه‌ کامل‌ می‌ شود ؟
١ و نمره‌ خوب‌ می‌ گرفت‌ 
٢ گفته‌ و نمره‌ عالی‌ گرفت‌ 
٣ و معلم‌ او را آفرین‌ گفت‌ 
۴ و نمرة‌ عالی‌ گرفت‌ 

------------------------------------------------------------
 
٩- کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر از نظر تعداد جمله‌ برابر هستند ؟
 1 - چون‌ درآمد در میان‌ غیرخدا     تیغ‌ را دیدم‌ نهان‌ کردن‌ سزا
 2 - که‌ نیم‌، کوهم‌ ز صبرو حلم‌ و داد       کوه‌ راکی‌ در رباید تند باد؟
 3 - خشم‌ بر شاهان‌ شه‌ و ما را غلام‌       خشم‌ را من‌ بسته‌ام‌ زیر لگام‌
 4 - او خدو انداخت‌ بر روی‌ علی‌      افتخار هر نبّی‌ و هر ولی‌
١ (1و4) 
٢ (2و4) 
٣ (1و2)  
۴ (2و3)

--------------------------------------------------------------
 
١٠- با توجه‌ بیت‌ «خواب‌ نوشین‌ بامداد رحیل‌ باز دارد پیاده‌ زسبیل‌» نقش‌ کدام‌ کلمه‌ نادرست‌ است‌؟
١ رحیل‌:اضافی‌
٢ خواب‌: فاعل‌
٣ پیاده‌:مفعول‌
۴ بامداد: قید

---------------------------------------------------------------
 
١١- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ...... از لحاظ‌ دستوری‌ درست‌ هستند: 
١ ارزیده‌ شد. 
٢ انداخته‌ می‌شد. 
٣ بخشیده‌ خواهد شد. 
۴   آفریده‌ شده‌ باشد .

---------------------------------------------------------------
 
١٢- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... از جهتی‌ مشابهت‌ دارند. 
١ حیاط‌ بزرگ‌ 
٢ طعام‌ شور
٣ طریق‌ دراز  
۴ طبلة‌ کوچک‌ 

------------------------------------------------------------
 
١٣-  املای‌ کلمات‌ همه‌ گزینه‌ها به‌ جز گزینه‌ ........ صحیح‌ است‌. 
١ خراجگذار 
٢ رهگذار
٣ سپاسگزار 
۴ خبرگزار 

-----------------------------------------------------------
 
١۴- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ..... فاقد «قید» نیست‌. 
١ فکر این‌ پنج‌ روز دریابی‌ 
٢ کنونت‌ که‌ امکان‌ گفتار هست‌ 
٣ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ 
۴ دوستی‌ را نشاید این‌ غدار 

------------------------------------------------------------
 
١۵- معنی‌ هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ........ نادرست‌ نیست‌. 
١ نهارکردن‌: گرسنه‌ ماندن‌ 
٢ برنشستن‌: سوارشدن‌ 
٣ دررفتن‌: داخل‌ شدن‌
۴ صورت‌ بستن‌: نقاشی‌ کردن‌ مناظر طبیعی‌  

------------------------------------------------------------
 
١۶- قدیمی‌ ترین‌ مراثی‌ را در اشعار که‌ می‌ توان‌ یافت‌ ؟
١ خاقانی‌ 
٢ انوری‌ 
٣ محتشم‌ 
۴ رودکی‌ 

----------------------------------------------------------
 
١٧-  دربارة‌ گزینش‌ فعل‌های‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ........ نادرست‌ هستند.
 خرد را تو روشن‌ بصرکرده‌ای‌
 چراغ‌ هدایت‌ تو بر کرده‌ای‌ 
١ کرده‌ای‌ - کرده‌ای‌ 
٢ روشن‌ کرده‌ای‌ - برکرده‌ ای‌
٣ بصرکرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 
۴ روشن‌ کرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 

-------------------------------------------------------------
 
١٨- نوع‌ ترکیب‌های‌ اضافی‌ در عبارت‌ «مادرگفت‌: مگر دست‌ تعرض‌ به‌ گرد کرده‌ و اندوختة‌ دیگران‌ یازیدی‌؟» به ترتیب‌ کدام‌ است‌ ؟
١ تخصیصی‌ ـ استعاری‌
٢ اقترانی‌ ـ ملکی‌
٣ تشبیهی‌ ـ ملکی‌ 
۴ تخصیصی‌ ـ اقترانی‌

------------------------------------------------------------------
 
١٩- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ......... همگون‌ هستند. 
١ هنوز 
٢ زود 
٣ فردا 
۴ هرگز 

-------------------------------------------------------------------
 
٢٠- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .......... از جهتی‌ بارز همگونی‌ دارند. 
١ جویا 
٢ رویا 
٣ پویا 
۴ میرا 

----------------------------------------------------------------
 
٢١-  به‌ کار بردن‌ کدام‌ کلمه‌ در نگارش‌ فارسی‌ مجاز است‌ ؟
١ افضل‌تر 
٢ اعلی‌تر 
٣ اعلم‌تر 
۴ اولی‌تر 

------------------------------------------------------------------
 
٢٢- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اضافة‌ استعماری‌» هستند. 
١ چشم‌ بصیر 
٢ دامان‌ طبیعت‌ 
٣ روح‌ باران‌ 
۴ گوش‌ جان‌

--------------------------------------------------------------
 
٢٣-  املای‌ همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... با توجه‌ به‌ معنی‌ آنها درست‌ است‌. 
١ قرین‌: یارو همنشین‌ 
٢ لحن‌: آواز 
٣ ابهت‌: شکوه‌ و بزرگی‌ 
۴ ساقری‌: تیماج‌  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ..... فعل‌ مرکب‌ دیده‌ می‌شود 
١ داشت‌ بار می‌برد 
٢ رنج‌ می‌کشید 
٣ غبطه‌ خواهد خورد 
۴   هجوم‌ آورده‌اند

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- اگر بیت‌ «داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌ که‌ کند مادر تو با من‌ جنگ‌» اولین‌ بیت‌ از منظومه‌ای‌ باشد، آن‌ منظومه‌ چه‌ نام‌ دارد؟
١ رباعی‌
٢ قطعه‌
٣ غزل‌ 
۴ مثنوی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- درشتی‌ نگیرد خردمند پیش‌
 نه‌ سستی‌ که‌ ناقص‌ کند قدر خویش‌ 
١ سه‌ 
٢ شش‌ 
٣ چهار 
۴ پنج‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... همگون‌ هستند. 
١ وصال‌ 
٢ هجران‌ 
٣ فراق 
۴ غریق‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨- کتابهای‌ الهی‌ نامه‌ و مصیبت‌ نامه‌ اثر کیست‌ ؟
١ ناصر خسرو 
٢ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری‌
٣ نظامی‌ گنجوی‌
۴ عطار

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- در کدام‌ قالب‌ شعری‌ هر بیت‌ قافیه‌ای‌ مستقل‌ از ادبیات‌ دیگر دارد ؟
١ مثنوی‌ 
٢ غزل‌ 
٣ قصیده‌ 
۴ قطعه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- املای‌ کدام‌ کلمه‌ به‌ معنی‌ «خاک‌» درست‌ است‌؟
١ ثرا 
٢ ثری‌'
٣ سرا 
۴ سری‌' 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١-  همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... همگون‌ هستند 
١ هنوز 
٢ زود 
٣ فردا 
۴ هرگز 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- کدام‌ لفظ‌ عینا از زبانهای‌ فرانسه‌ و انگلیسی‌، گرته‌ برداری‌ شده‌ است‌؟
١ نظرگاه‌
٢ دیدگاه‌
٣ منظر نظر 
۴ نقطه‌ نظر

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ............... ترکیب‌ وصفی‌ هستند. 
١ موسم‌ خزان‌
٢ نخل‌ باسق‌
٣ فرش‌ زمردین‌
۴ ابربهاره‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ......... از جهتی‌ همگون‌ هستند. 
١ موچین‌ 
٢ درافشان‌ 
٣ مدادتراش‌ 
۴ جاروب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- املای‌ کلمات‌ در همه‌ گزینه‌ به‌ جز گزینه‌ ..... با توجه‌ به‌ معنی‌ مقابل‌ آن‌ صحیح‌ است‌. 
١ اقصی‌ = دورتر 
٢ غبن‌ = زیان‌ یافتن‌ 
٣ احراز = به‌ دست‌ آوردن‌ 
۴ سیحه‌ = فریاد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- معنی‌ همه‌ گزینه‌ها، جز گزینه‌ .....، درست‌ است‌.
١  پرداختن‌: خالی‌ کردن‌ 
٢  مجانبت‌: جانبداری‌ کردن‌ 
٣  مداعبت‌: مزاح‌ کردن‌ 
۴ صحبت‌: همنشینی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧-  «ی‌» در مصراح‌ «عجب‌ داری‌ از لطف‌ پروردگار» چگونه‌ یایی‌ است‌ ؟
١ نکره‌ 
٢ ضمیر 
٣ نسبت‌ 
۴ وحدت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ...... «اسم‌ مصدر» نیست‌. 
١ روا 
٢ سزا 
٣ یارا 
۴ پایا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩- در عبارت‌: باید به‌ شما توضیح‌ بدهم‌ که‌ دیروز، حسب‌ الفرمان‌ او را ملاقات‌ کردم‌، ناچارا به‌ سخنان‌ من‌  گوش‌ داد و پذیرفت‌ که‌ شما از ایشان‌،اعلم‌تر هستید و خوبیت‌ ندارد که‌ به‌ مخالفت‌ خود ادامه‌ دهید و در  خاتمه‌ پیشنهادات‌ خود را بیان‌ کرد) چند غلط‌ نگارشی‌ وجود دارد؟
١ دو
٢ سه‌
٣ چهار 
۴ پنج‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- گفتند: «یافت‌ می‌نشود ؛ جسته‌ایم‌ ما» گفت‌: «آن‌ که‌ یافت‌ می‌نشود، آنم‌ آرزوست‌»
 در بیت‌ فوق چند ضمیر وجود دارد ؟
١ شش‌ ضمیر
٢ هفت‌ ضمیر
٣ پنج‌ ضمیر
۴ هشت‌ ضمیر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ ترکیبات‌ اضافی‌ هستند. 
١ شهد فایق‌ 
٢ کلاه‌ شکوفه‌ 
٣ فراش‌ باد 
۴ خلعت‌ نوروز 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢-  املای‌ کلمات‌ در همه‌ گزینه‌ها به‌ جز گزینه‌ .... با توجه‌ به‌ معنی‌ مقابل‌ آن‌ صحیح‌ است‌. 
١ صیف‌ = تابستان‌ 
٢ غیظ‌ = خشم‌
٣ مذیقه‌ = تنگنا  
۴  مصائب‌ = سختی‌ها 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........... می‌تواند صفت‌ باشد. 
١ اخمو 
٢ سرخرگ‌ 
٣ برو 
۴ وزین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- کدام‌ کلمه‌ با کلمه‌های‌ دیگر ارتباط‌ معنایی‌ کمتری‌ دارد ؟
١ پیاله‌ 
٢ قدح‌ 
٣ سفط‌ 
۴ صحن‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- دربارة‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... نادرست‌ نیستند.
 تنم‌ گر بسوزی‌، به‌ تیرم‌ بدوزی‌      جداسازی‌ این‌ خصم‌ سراز تن‌ من‌ 
١ از چهار جمله‌ ترتیب‌ یافته‌ است‌ و سه‌ مفعول‌ دارد. 
٢ یک‌ منادا دارد و مجموعاً عبارتی‌ است‌ مرکب‌ 
٣ همه‌، جمله‌های‌ پیرو هستند و فعل‌ مصراع‌ دوم‌ مرکب‌ است‌. 
۴ دو متمم‌ دارد و سه‌ فعل‌ متعدی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- در کدام‌ عبارت‌ نشانه‌ گذاری‌ رعایت‌ شده‌ است‌؟
١ بسیار صدقه‌ فرمود درویشان‌ را وپس‌ (از) نماز دیگر برنشست‌ 
٢  نه‌ هر که‌ به‌ قامت‌ مهتر! به‌ قیمت‌ بهتر
٣ کر«به‌ فتح‌ اول‌» ناشنوا
۴  عجب‌ روزگاری‌ است

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- «سیر آفاق و انفس‌ می‌کنند» یعنی‌: 
١ تأمل‌ در طبیعت‌ بی‌ جان‌ و جان‌ آدمی‌. 
٢ شناخت‌ جهان‌ انسان‌ مادی‌. 
٣ پژوهش‌ در جهان‌ افلاک‌ و ارواح‌ .
۴ دریافتن‌ شگفتی‌های‌ جهان‌ هستی‌. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ........ «قید مشترک‌» دیده‌ می‌شود. 
١ ای‌ آفتاب‌ حسن‌! برون‌ آ، دمی‌ زابر
٢ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ 
٣   یک‌ دم‌ غریق‌ بحر خدا شو، گمان‌ مبر 
۴ همچون‌ دم‌ عیسی‌ در کالبدم‌ جان‌ آرد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- ارزش‌ ادبی‌ کدام‌ جمله‌ بیشتر است‌ ؟
١ امید را همچون‌ بذری‌ در مزرعه‌ دل‌ کاشتند. 
٢  بذر امید را در مرزعه‌ دل‌ کاشتند. 
٣  امید را چون‌ بذری‌ در دل‌ مانند مزرعه‌ کاشتند. 
۴  بذر امید را در دل‌ همچون‌ مزرعه‌ کاشتند. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... همگونی‌ دارند.
١ اخترفروزان‌ 
٢ نامه‌ رسان‌ 
٣ قضابگردان‌ 
۴ بذرافشان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 

/ 13 نظر / 1300 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رهگذر

چرا این قد فشار میارین به این بنده خدا جواباشو بزاره؟؟؟یه کم به اون مغزتون فشار بیارین گلوکز بسوزونین جواباشو پیدا میکنین همین هم که نمونه سوال گذاشته خیلیه و جای تشکر داره حال کردی علی جون[پلک]

بسیار متشکر انشاا... عاقبت به خیر شوید

منیزه

لطفا پاسخ تشریحی سوالات رو هم در سایت بذارید ممنون میشم

مینو

عالی بود دستت درد نکنه حداقل آشنا شدیم بقیه سایتها باید پول بدی خیلی ممنون

با تشکر اما بدون جواب زیاد وقت ما را میگیرد

بابک

ممنون از زحمتی که کشیدی

المیرا

جواب سئوالات تستی رو از کجا باید پیدا کنیم میشه راهنمایی کنید

مجید

جواباش کو پسسس

دمت گرم دادا

یوسف

آقا دمت گرم