نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

٣- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... حذف‌ حروف‌ اضافه‌ مشاهده‌ می‌شود.

1 - درون‌ را نیز در معنی‌ چنان‌ دار     که‌ خجلت‌ ناردت‌ گرشد پدیدار.

 2 - قافیه‌ اندیشم‌ و دلدار من‌     گویدم‌ مندیش‌ جز دیدار من‌.

 3- بیان‌ شوق چه‌ حاجت‌ که‌ سوز آتش‌ دل‌     توان‌ شناخت‌ ز سوزی‌ که‌ در سخن‌ باشد.

 4 - هرکسی‌ از خانه‌اش‌ عیبی‌ گرفت‌     این‌ ز خردی‌ و کجی‌ و آن‌ کم‌ و کاست‌ 

١  (2،3و4)

٢  (2،3)

٣  (فقط‌ 2) 

۴  (1و4) 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... اسم‌ مشتق‌ فارسی‌ هستند. 

١ ساختمان‌ 

٢ سازمان‌ 

٣ راندمان‌ 

۴ زایمان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- همه‌ آثار زیر، بجز...، جزو منظومه‌های‌ حماسی‌ طبیعی‌ و ملی‌ است‌. 

١ انِه‌اید 

٢ رامایانا 

٣ گرشاسب‌ نامه‌

۴ مهابهارت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶-  کدام‌ کلمه‌ «مرکب‌» است‌ ؟

١ لابد 

٢ لابه‌ 

٣ لامع‌

۴ لاغر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧-  در همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ...... ضمایر «م‌» همگونی‌ دارند.

١ نور خورشیدم‌ فتاده‌ بر شما

٢ مهر است‌ بر دهانم‌ وافغانم‌ آرزوست‌ 

٣ به‌ گوش‌ آمدم‌ نالة‌ دردناک‌ 

۴ باشد هزار کینه‌ به‌ دل‌ زین‌ دو کافرم‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨-  همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... جملة‌ «اسمیه‌» هستند.

١ همه‌ آفریده‌ است‌ بالاو پست‌. 

٢  یا مَلَک‌ در صورت‌ آدم‌ پدیدار آمده‌ است‌. 

٣  برآن‌ بنده‌ حق‌ نیکوی‌ خواسته‌ است‌. 

۴ عالم‌ متهاون‌ سوار خفته‌ است‌. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩-  هر دو ترکیب‌، در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .......... همگونی‌ دارند. 

١ پیراهن‌ زرکش‌، شمع‌ نیمسوز 

٢ کفش‌ دستدوز، مردناشناس‌ 

٣ متن‌ دستنویس‌، داغ‌ جگرسوز 

۴ کاخ‌ نوساز، جلد زرکوب‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- «سربه‌ جیب‌ مراقبت‌ فرو بردن‌» کنایه‌ است‌ از.... 

١ به‌ احوال‌ باطن‌ خود پرداختن‌ 

٢ فانی‌ فی‌ الله‌ شدن‌ 

٣ غمگین‌ شدن‌ 

۴  دست‌ به‌ گریبان‌ شدن‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١-  معنی‌ همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .... صحیح‌ است‌ .

١ استغنا: بی‌ نیازی‌

٢ یازدیدن‌: درازکردن‌ 

٣ استیفا: کناره‌گیری‌ از کار

۴ سحاب‌: ابر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢- در هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ........... «ضمیر» نیامده‌ است‌. 

١ از عظمت‌ ماورای‌ فکرت‌ دانا 

٢ که‌ به‌ ایماکنند گاه‌ اظهار 

٣ قدر مجموعة‌ گل‌ مرغ‌ سحر داند و بس‌ 

۴ که‌ بحر بیکران‌ در ظرف‌ ناید 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- نوع‌ و ساخت‌ دستوری‌ کدام‌ گزینه‌ با کلمه‌های‌ دیگر متفاوت‌ است‌؟

١ گفتار

٢ کردار

٣ رفتار 

۴ پرستار

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴-  «وفا را به‌ سر بردن‌» یعنی‌ چه‌ ؟

١ وفا نکردن‌ 

٢ شرط‌ وفاداری‌ را تماماًبه‌ جای‌ آوردن‌ 

٣ جور و جفا کردن‌ 

۴  پیوسته‌ وفادار نبودن‌  

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵-  «اسرار» تخلص‌ شعری‌ کیست‌ ؟

١ ملاهادی‌ سبزواری‌ 

٢ ملامحسن‌ فیض‌ 

٣ ملااحمد نراقی‌ 

۴ ملامحسن‌ نائینی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... «اسم‌ جامد» هستند. 

١ چایمان‌ 

٢ میهمان‌ 

٣ دودمان‌ 

۴ خانمان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧-  همة‌ اسمها، جز ....... مشتق‌ هستند: 

١ مویه‌ 

٢ پوی

/ 1 نظر / 163 بازدید
ندا

سلام شما ک زحمت کشیدی سوالارو زدی جواباشم میزدین