نمونه سوالات معارف اسلامی برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣-  وجود خصوصیات‌ نظم‌ آفرین‌ منطقاً به‌ چه‌ چیزی‌ دلالت‌ دارد؟
١ شعور و آگاهی‌
٢ حسابگری‌ 
٣ طرح‌ و نقشه‌
۴ انتخاب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- خداوند در قرآن‌ در کدام‌ مورد تعبیر توفی‌ را بکار برده‌ است‌ ؟
١ مرگ‌ 
٢ خواب‌ 
٣ برزخ‌ 
۴ الف‌ و ب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵- توحید صفاتی‌ یعنی‌ 
١ اعتقاد به‌ اینکه‌ خداوند یک‌ صفت‌ ذاتی‌ دارد 
٢ اعتقاد به‌ یگانگی‌ ذات‌ خداوند با صفات‌ او 
٣ اعتقاد به‌ غیریت‌ ذات‌ خداوند باصفات‌ 
۴ اعتقاد به‌ وجود یک‌ صفت‌ ممتاز که‌ عارض‌ ذات‌ خداوند است‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- خرید و فروش‌ مُسکرات‌.... و معامله‌ آنها ...... است‌ ؟
١  مکروه‌، باطل‌  
٢ حرام‌، باطل‌ 
٣   حرام‌، صحیح‌ 
۴  مکروه‌، مکروه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧-  برخی‌ از روانشناسان‌ از کدامیک‌ از تمایلات‌ عالی‌ انسان‌ به‌ «حس‌ قدسی‌» تعبیر کرده‌اند ؟
١ حقیقت‌ جویی‌
٢ حس‌ پرستش‌ 
٣ زیبایی‌ دوستی
۴ هر سه‌ مورد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨-  این‌ حدیث‌ از کیست‌؟ «التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لاذَنْبَ لَهَ». 
١ علی‌ (ع‌) 
٢ پیامبر (ص‌) 
٣ امام‌ باقر (ع‌) 
۴ امام‌ صادق (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- سنت‌ حاکم‌ بر انتخاب‌ و عمل‌ انسانها در قبال‌ دعوت‌ پیامبران‌ چه‌ نام‌ دارد ؟
١ ابتلاء 
٢ امداد 
٣ املاء 
۴ استدراج‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- زندگی‌ اجتماعی‌ بشر که‌ اساس‌ تمدن‌ انسانی‌ است‌ از طریق‌........... ممکن‌ است‌.
١ هدایت‌ عامه‌
٢ هدایت‌ تکوینی‌ 
٣ هدایت‌ به‌ امر
۴ وحی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١- جهاد و دفاع‌ چه‌ فرقی‌ باهم‌ دارند؟
١ هر دو واجب‌ است‌ 
٢ جهاد واجب‌ عینی‌ و دفاع‌ واجب‌ کفایی‌ است‌
٣ هر دو مستحب‌ است‌ 
۴  جهاد واجب‌ ولی‌ دفاع‌ مستحب‌ است‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- علی‌ (ع‌) از چند سالگی‌ با قرآن‌ آشنا شد ؟
١ هفت‌ سالگی
٢ ده‌ سالگی‌ 
٣ سیزده‌ سالگی‌ 
۴ پانزده‌ سالگی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- اینکه‌ در اصل‌ یک‌ نیرو و یک‌ موثر یا یک‌ اراده‌ مستقل‌ بیشتر در جهان‌ وجود ندارد کدام‌ جنبه‌ از توحید است‌ ؟
١ ذاتی‌ 
٢ عبادی‌ 
٣ صفاتی‌ 
۴ افعالی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- کدام‌ مورد، بهترین‌ نمودار تدبیر آفرینش‌ برای‌ حفظ‌ مقام‌ وموقعیت‌ زن‌ در برابرمرد می‌باشد ؟
١ حجب‌ وحیا 
٢ ازدواج‌ 
٣ صداقت‌ 
۴ نیکوکاری‌ زن‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- کدام‌ امام‌ با مطرح‌ ساختن‌ مرزهای‌ قلمرو اسلامی‌ بعنوان‌ حدود فدک‌ صریح‌ترین‌ موضع‌ گیری‌ سیاسی‌ را در شرایط‌ خویش‌ ابراز نمود ؟
١ امام‌ حسن‌ (ع‌)
٢ امام‌ جواد (ع‌) 
٣ امام‌ صادق (ع‌) 
۴ امام‌ موسی‌ کاظم‌ (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- کدامیک‌ از پیامبران‌ زیر به‌ امت‌ خویش‌ گفته‌اند: من‌ اجر و مزدی‌ از شما نمی‌خواهم‌ ؟
١ حضرت‌ عیسی‌ 
٢ حضرت‌ موسی‌ و شعیب‌ 
٣ حضرت‌ ابراهیم‌ 
۴ همه‌ پیامبران‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧- در قرآن‌ کریم‌ از کجا به‌ دارالسلام‌ تعبیر شده‌ است‌ ؟
١ آخرت‌ 
٢ برزخ‌ 
٣ مسجدالحرام‌ 
۴ بهشت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- کدام‌ گزینه‌ صحیح‌ است‌ ؟
١ بت‌ پرستی‌ بدتر از خودپرستی‌ است‌ ؛ زیرا شرک‌ است‌. 
٢ خودپرستی‌ بدتر از بت‌ پرستی‌ است‌ چون‌ هرکس‌ خودپرست‌ باشد، بت‌ پرست‌ هم‌ خواهد بود.
٣ خودپرستی‌ بدتر است‌. زیرا بت‌ پرست‌ یک‌ مرحله‌ از خودپرست‌ جلوتر و به‌ هدایت‌ نزدیکتر است‌. 
۴ بت‌ پرستی‌ در رتبة‌ مساوی‌ با خودپرستی‌ است‌ ؛ چون‌ به‌ هر حال‌ پرستش‌ غیرخداست‌. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- به‌ کدام‌ دلیل‌ علوم‌ تجربی‌ نمی‌ تواند مبنای‌ جهان‌ بینی‌ قرارگیرد ؟
١ به‌ زندگی‌ انسان‌ جهت‌ می‌ دهد 
٢ ارزش‌ نظری‌ دارد
٣ به‌ زندگی‌انسان‌ معنی‌می‌دهد.
۴  ارزش‌ عملی‌ وفنی‌دارد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- مهمترین‌ اثر و نتیجه‌ روزه‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ مجید کدام‌ است‌ ؟
١ تندرستی‌ 
٢ اخلاص‌ 
٣ تقوا 
۴ لمس‌ حال‌ فقرا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- پیامبر (ص‌) در بیست‌ سالگی‌ در کدام‌ پیمان‌ شرکت‌ جُست‌ ؟
١ حدیبیه‌ 
٢ رضوان‌ 
٣ حلف‌ الفضول‌
۴ حلف‌ الطیبین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢-  اصل‌ کلی‌ تعالیم‌ همة‌ انبیاء کدام‌ است‌ ؟
١ حفظ‌ بشر در خط‌ انقلاب‌ 
٢ استقبال‌ از مرگ‌ 
٣ استقبال‌ از کلیه‌ خطرها
۴ حفظ‌ بشر در خط‌ اعتدال‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣- حکم‌ روزة‌ روزه‌ دار، در مسافرت‌ بعد از ظهر چگونه‌ است‌ ؟
١ باطل‌ است‌ 
٢ صحیح‌ است‌ 
٣ کراهت‌ دارد 
۴ باید قضایش‌ را بجا آورد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴-  اساسی‌ترین‌ اصل‌ هر جهان‌ بینی‌ چیست‌ ؟
١ هدایت‌ مردم‌ به‌ شناخت‌ محیط‌ خویش‌ 
٢ هدایت‌ پیروان‌ کتب‌ به‌ راه‌ راست‌ 
٣ اعتقاد به‌ خدا 
۴ توجه‌ به‌ خود آن‌ مکتب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- خداوند می‌فرماید: «توبوا الی‌ الله‌ جمیعاً ایها...» 
١ المومنون‌ 
٢ الفاسقون‌ 
٣ المذنبون‌ 
۴ الملمون‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶-  کدام‌ قضیه‌ و اصل‌ بیانگر مبنای‌ تمامی‌ ادیان‌ آسمانی‌ است‌ ؟
١ آدمی‌ سرشت‌ همسان‌ دارد. 
٢ انسان‌ موجودی‌ آزاد است‌ 
٣ آدمی‌ معتقد به‌ معاد جسمانی‌ است‌ .
۴  انسان‌ دارای‌ فطریات‌ بالفعل‌ است‌  .

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- شالوده‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلام‌ بر چه‌ اصلی‌ استوار است‌ ؟
١ توحید
٢ معاد
٣ عدالت‌
۴ نبوت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨-  میوه‌ درخت‌ ایمان‌ چیست‌ ؟
١ صراط‌ مستقیم‌ 
٢ عمل‌ صالح‌
٣ ایمان‌ به‌ خدا 
۴  خضوع‌ قلبی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩-  استفاده‌ از اموال‌ دولتی‌ چه‌ حکمی‌ دارد ؟
١ مباح‌ است‌ 
٢ حرام‌ است‌ ولی‌ ضمان‌ ندارد 
٣ حرام‌ است‌ و ضمان‌ دارد 
۴ جایز است‌ ولی‌ ضمان‌ دارد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- کدامیک‌ از گزینه‌های‌ زیر از ابهام‌ آمیزترین‌ کلمات‌ است‌ ؟
١ غریزه‌ 
٢ علم‌ 
٣ سعادت‌ 
۴ فلسفه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١-  نماز جمعه‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟
١ مستحب‌ 
٢ واجب‌ عینی‌ 
٣ واجب‌ تخییری‌ 
۴ واجب‌ کفائی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- تعریف‌ (نظم‌) کدام‌ است‌ ؟
١ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ اخلاقی‌ تأمین‌ شود. 
٢ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ انسانی‌ تأمین‌ شود. 
٣ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ حق‌ گرایانه‌ تأمین‌ شود. 
۴ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ واقعی‌ تأمین‌ شود.  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- هرگاه‌ قانون‌ به‌ معنی‌ امری‌ تکوینی‌ باشد، در این‌ صورت‌ قضیه‌ای‌ است‌ کلی‌ که‌ از ثبوت‌ یک‌ امر... برای‌ موضوعی‌... حکایت‌ می‌کند.
١ اعتباری‌، اعتباری‌ 
٢  اعتباری‌، ذهنی‌ 
٣  عینی‌ ،عینی‌ 
۴ ذهنی‌، عینی‌  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- قرآن‌ کریم‌ چه‌ کسی‌ را «ولی‌ مطلق‌» معرفی‌ می‌کند و معنای‌ «ولایت‌» چیست‌ ؟
١ ائمه‌ اطهار (ع‌) - دوست‌ 
٢ پیامبر (ص‌) - یاور
٣ خداوند متعال‌ - یار و دوست‌ 
۴ خداوندمتعال‌ - سرپرست‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- کدامیک‌ از آبهای‌ زیر پاک‌ کننده‌ نجاست‌ نیست‌ ؟
١ آب‌ چاه‌ 
٢   آب‌ قلیل‌ 
٣ آب‌ کر
۴  آب‌ مضاف‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶-  این‌ حدیث‌ فرمودة‌ کیست‌؟ «گناه‌ نکردن‌ آسانتر از توبه‌ کردن‌ است‌» .
١ پیامبر (ص‌) 
٢ علی‌ (ع‌) 
٣ امام‌ باقر (ع‌) 
۴ امام‌ هادی‌ (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧-  از نظر قرآن‌، معاد به‌ چه‌ کیفیتی‌ خواهد بود ؟
١ روحانی‌ 
٢ جسمانی‌ 
٣ برزخی‌ 
۴ نفسانی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- کدام‌ مورد شرک‌ خفی‌ است‌ ؟
١ بت‌ پرستی‌ در خفا 
٢ عدم‌ ایمان‌ به‌ یگانگی‌ خداوند 
٣ کبر و خودبینی‌
۴  عدم‌ معرفت‌ کامل‌ نسبت‌ به‌ خداوند  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩-  پی‌ بردن‌ به‌ علم‌ و دانش‌ کسی‌ از روی‌ مشاهده‌ و آثار و مصنوعات‌ او چگونه‌ استدلالی‌ است‌ ؟
١ حسی‌ 
٢ تجربی‌ 
٣ عقلی‌ 
۴ از راه‌ مشاهده‌ مستقیم‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠-  در نظر امام‌ صادق (ع‌) منظور از عبارت‌ «فمن‌ ثقلت‌ موازینه‌» کدام‌ است‌ ؟
١ حسنات‌ 
٢ سیئات‌ 
٣ تکفیر 
۴ توبه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- چه‌ اقدامی‌ از شرایط‌ کمال‌ توبه‌ بوده‌ ما به‌ نحوی‌ که‌ شخص‌ به‌ مراتب‌ کامل‌ توبه‌ نایل‌ می‌شود ؟
١ جبران‌ کردن‌ فرایض‌
٢ ادای‌ حقوق دیگران‌ 
٣ عزم‌ بر ترک‌ گناهان‌ 
۴ چشیدن‌ زحمت‌ عبادت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- وقتی‌ در قرآن‌ کریم‌ از اهل‌ جهنم‌ سوال‌ می‌شود: «چه‌ چیز شما را درآورد در آتش‌ سوزان‌؟» چه‌ پاسخی‌ می‌دهند ؟
١ از عدالت‌ پیشه‌ گان‌ نبودیم‌
٢ از نمازگزاران‌ نبودیم‌ 
٣ حق‌ رعیت‌ را رعایت‌ نکردیم‌ 
۴  حق‌ حاکم‌ را رعایت‌ نکردیم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣-  قرآن‌ کریم‌ درکدام‌ آیه‌ شریفه‌ بازگشت‌ انسان‌ وهمه‌ اموررابه‌ سوی‌ خدامعرفی‌ می‌کند؟
١ انالله‌ واناالیه‌ راجعون‌
٢ الاالی‌ الله‌ تصیرالامور
٣ سلام‌ علیکم‌ بماصبرتم‌ ونعم‌ عقبی‌ الدار
۴ لهم‌ دارالسلام‌ عندربهم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- کدام‌ گزینه‌ از گناهان‌ «قلبی‌» است‌ ؟
١ کینه‌، ریا، حسد 
٢ ایذاء دیگران‌ ، غرور، کبر 
٣ فحاشی‌، خودپسندی‌، عجب‌ 
۴ غیبت‌، عداوت‌ مومن‌، نفاق

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- امام‌ صادق علیه‌ السلام‌ فرمود: «هرگاه‌ خواستید به‌ رقت‌ و لطافت‌ قلبی‌ برسید ......... 
١ به‌ سفر حج‌ بروید 
٢ نماز بخوانید 
٣ مرگ‌ خود را بیاد آورید 
۴ عفو و گذشت‌ نمائید 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- نصب‌ حجرالاسود به‌ دست‌ چه‌ کسی‌ صورت‌ گرفت‌؟ 
١ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) 
٢ علی‌ (ع‌) 
٣ ابوطالب‌ 
۴ عبدالمطلب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- کدام‌ گزینه‌ ازصفات‌ سلبیه‌ خداوند است‌ ؟
١ حیّ
٢ قیّوم‌ 
٣ متکبّر 
۴ متغیّر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- منظور از «قیامت‌ صغری‌» چیست‌؟
١ مرگ‌ 
٢ عالم‌ برزخ‌   
٣  همان‌ قیامت‌ کبری‌ است‌    
۴  مکافات‌ دنیوی

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- کدام‌ مورد زیربنای‌ اخلاق است‌ ؟
١ عمل‌ خالص‌ 
٢ انسان‌شناسی
٣ وحی‌ 
۴ عبادت‌ و بندگی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠-  نیازمندی‌ وعدم‌ استقلال‌ موجودات‌ در برابر خداوند، مبین‌ چه‌ مرتبه‌ای‌ از توحید است‌ ؟
١ نظری‌ 
٢ ذاتی‌ 
٣ افعالی‌ 
۴ عملی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 

/ 21 نظر / 528 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شرکت کننده

سلام استادسوالات مسابقه ماروازهمین جاطرح کردن کاش جواباروداشتین

خدا خیرت بده

من

چرا جواب ندارد سوال هایتان؟

masmas

سلام وبلاگ جالبی دارید کاش میشد در این بخش جواب سوالات معارف رو هم میزاشتین بازم ممنون

سارا

ممنون .موفق باشین وخوشحالو خوشبخت

maryam

salam.ba tashakor az veblog khubtun.kashki Azmunaie estekhdamitun javabam dasht [ناراحت] agaram bud man peida nakardam [ناراحت]

سلام مرسی از نمونه سولات پس جوابشون کجاست

engineercomp

این سوالها جواب نداره

farzaneh

beinja morajee konid http://www.estekhdama.com

jesi

یعنی چی اینا ک بدون جوابن لطفا جوابهاشونم بزارید