نمونه سوالات ریاضی برای آزمون استخدامی

٣- نسبت دوعدد x+1 و y-2 برابر نسبت دو عدد x1-x و y+2 است. اگر y=1 باشد، x برابر است با:

١ 3

٢ 2

٣ 2-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- اگر قیمت‌ یک‌ اتومبیل‌ با 3 درصد مخارج‌ فروش‌ 27295 تومان‌ باشد، مبلغ‌ مخارج‌ فروش‌ کدامست‌ ؟

١ 795 تومان‌ 

٢ 1295 تومان

٣ 9/818 تومان‌ 

۴ هیچکدام‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- اگر دو خط y=x+2 و y=mx-2 بر نیمساز ربع دوم همدیگر را قطع کنند m کدام است؟

١ 2

٢ 3

٣ 2-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶- مساحت مربعی که معادله دو ضلع آن x-3y+1=0  و x-3y+6=0 باشد کدام است؟

١ 4

٢ 7

٣ 5/2

۴ 5/7

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧- 5400 لیتر بنزین‌ برای‌ مصرف‌ 9 اتومبیل‌ یک‌ شرکت‌ راهسازی‌ در مدت‌ 20 روز ماموریت‌ داده‌ شده‌ است‌. با افزوده‌ شدن‌ 3 اتومبیل‌ دیگر 2 روز از مدت‌ ماموریت‌ کم‌ می‌شود. در صورتیکه‌ مقدار بنزین‌ دریافتی‌ تغییر نکند، سهمیه‌ بنزین‌ روزانة‌ هر اتومبیل‌: 

١ زیاد شده‌ است‌  

٢  کم‌ شده‌ است‌ 

٣ تغییر نکرده‌ است‌ 

۴ قابل‌ تعیین‌ نیست‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨- اگر a2+b2+c2=ab+bc+ac باشد حاصل عبارت (a+b-c)(a+c-b)(b+c-a) کدام است؟

١ a3

٢ x2-abc

٣ 3abc

۴ 27abc

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩- مجموع‌ ده‌ جمله‌ از تصاعد ... و2-و1و4و7 کدام‌ است‌ ؟

١ 65-

٢ 65

٣ 45-

۴ 45

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- اگر x+y=4 باشد، حاصل x64-12xy کدام است؟

١ x2-y2

٢ x3-y3

٣ x3+y3

۴ x2+y2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١- در دایره‌ای‌ که‌ شعاع‌ آن‌ 5/2 متر است‌ کمانی‌ که‌ اندازه‌اش‌ 75/8 متر باشد چند رادیان‌ است‌ ؟

١ 75/1

٢ 5/3

٣ 5/4

۴ 5/2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢- اگر اتحاد(x2+ax+b=(x-1)(x+4 برقرار باشد، 2a+b کدام است؟

١ 0

٢ 1

٣ 2-

۴ 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- انتهای‌ کمان‌های‌  x  از معادله‌  cos2xsinx=cos2x برروی‌ دایره‌ مثلثاتی‌، راس‌های‌ کدام‌ چند ضلعی‌ است‌؟

١ شش‌ ضلعی‌ غیرمنتظم‌ 

٢ پنج‌ ضلعی‌ منتظم‌ 

٣ شش‌ ضلعی‌ منتظم‌ 

۴ پنج‌ ضلعی‌ غیرمنتظم‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴- حاصل عبارت (x-1)(x+2)(x-3)(x+5) ضریب x3 را معین کنید؟

١ 1

٢ 3

٣ 1-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵- طول‌ برآیند دو بردار: 

١ هموار از طول‌ هر یک‌ از مؤلفه‌ها بیشتر است‌. 

٢ همواره‌ از طول‌ هر یک‌ از مؤلفه‌ها، کمتر نیست‌  . 

٣ ممکن‌ است‌ با طول‌ یکی‌ از مؤلفه‌ها برابر باشد  .

۴  ممکن‌ است‌ تفاضل‌ طول‌ مولفه‌ها کمتر باشد. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶- مجموع ریشه های معادلهx-1)2+2(x-1)-m2-5=0) کدامست؟

١ 2-

٢ 0

٣ m

۴ 2m

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧- قرینة‌ نقطة‌ (2و3-) نسبت‌ به‌ نقطة‌ (2-و1) کدام‌ یک‌ از نقطه‌های‌ زیر است‌ ؟

١ (6-و3)

٢ (6و5)

٣ (6-و5-)

۴ (6و5-)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨- فاصله دو خط x3x-4y=5, x6x-8y=20 کدام است؟

١ 1

٢ 5

٣ 2

/ 0 نظر / 185 بازدید