نمونه سوالات ریاضی برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣- در سری‌ اعداد 000 و 9 و 5/7 و 6 کدام‌ 5 برابر جمله‌ اول‌ است‌ ؟
١ جمله‌ سی‌ ام‌ 
٢ جمله‌ پانزدهم‌ 
٣ جمله‌ شانزدهم‌
۴ جمله‌ هفدهم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- درجه‌ چند جمله‌ای‌  2x2y3+3xy2+1کدام‌ است‌؟
١ 3
٢ 2
٣ 5
۴ 7

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵-  با حروف‌ کلمه‌ «ایرانیان‌» چند کلمة‌ 8 حرفی‌ می‌ توان‌ نوشت‌ ؟
١ 3360
٢ 2140
٣ 1480
۴ 1680

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- در یک‌ تصاعد حسابی‌ جملات‌ هفتم‌ و هفدهم‌ به‌ ترتیب‌ 5 و 23 می‌باشد. جمله‌ دوازدهم‌ کدام‌ است‌؟
١ 13
٢ 14
٣ 15
۴ 16

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧- مجموع‌ 4 عدد صحیح‌ متوالی‌ برابر 30 است‌، نصف‌ کوچکترین‌ آنها بعلاوه‌ ثلث‌ بزرگترین‌ آنهاکدام‌ است‌؟
١ عدد بزرگتر
٢ عدد کوچکتر
٣ عدد کوچکتر بعلاوه‌2
۴ عدد بزرگتر منهای‌2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨- دو نقطه (A(a,a+2 و (B(a,a-2 نسبت به کدامیک از خطوط زیر، قرینه یکدیگرند؟
١ x=a
٢ y=a
٣ y=-a
۴ x=2a

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- 6 نقطه‌ روی‌ محیط‌ یک‌ دایره‌ قرار دارند، از وصل‌ کردن‌ هر دو نقطه‌ چند وتر بدست‌ می‌ آید ؟
١ 14
٢ 28
٣ 56
۴ 15 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- مجموع‌ مقسوم‌ علیه‌های‌ عدد 20 چقدر است‌ ؟
١ 40
٢ 42
٣ 44
۴ 46 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١- اگر  f(x-3)=x2-3xباشد،( f(x کدام‌ است‌؟
١ x2-9x+18
٢ x2-3x+9
٣ x2+3x+18
۴ x2+3x

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- اگر در مثلثی a3=b3+c3 باشد زاویه روبرو به ضلع a:
١ حاده است
٢ قائمه است
٣ منفرجه است
۴ برابر عدد پی است

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- در یک‌ پیمان‌ مزارعه‌ که‌ محصول‌ 60 تن‌ گندم‌ می‌باشد، سهم‌ مالک‌ 24 تن‌ بوده‌ است‌، سهم‌ زارع‌ چند درصد از محصول‌ خواهد بود ؟
١ 60
٢ 40
٣ 65
۴ 67 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- اگر اعداد 5+ p  و 3+ 4pو2- 8pسه‌ جمله‌ متوالی‌  از یک‌ تصاعد عددی‌ باشند قدر نسبت‌ تصاعد کدام‌ است‌؟
١ 7
٢ 3
٣ 5
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- به ازای چه مقادیری از m، معادلهm2-1) x+m+1=0 ) ممتنع است؟
١ m=1
٢ m=-1
٣ m=2
۴ m=0

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- عکس‌ یک‌ عدد با ربع‌ آن‌ برابر است‌، آن‌ عدد کدام‌ است‌ ؟
١ 2
٢ 3
٣ 4
۴ 8

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧- مجموع‌ اعداد طبیعی‌ فرد برابر است‌ با:
١ n2
٢ n2+n
٣ n2+1
۴ 3n2

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- مجموع ریشه های معادله x4-5x2-72=0 برابر است با:
١ 5
٢ 0
٣ 25
۴ 10

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- یک‌ ذوزنقه‌ وقتی‌ متوازی‌ الاضلاع‌ است‌ که‌: 
١ دو ساق آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
٢ قطرهای‌ آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
٣ دو قاعده‌ آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
۴ دو زاویه‌ روبروی‌ آن‌ مکمل‌ باشند. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- مجموع‌ زاویه‌های‌ یک‌ پنج‌ ضعلی‌ 540 درجه‌ است‌ و اندازه‌ زاویه‌ها یک‌ تصاعد حسابی‌ تشکیل‌ می‌دهد. اگر بزرگترین‌ زاویه‌ 136 درجه‌ باشد، کوچکترین‌ زاویه‌ چند درجه‌ است‌؟
١ 80
٢ 96
٣ 108
۴ 74

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- معادله x4+mx2=5 چند ریشه حقیقی دارد؟
١ دو ریشه
٢ چهار ریشه
٣ بستگی به m دارد
۴ ریشه حقیقی ندارد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢- حجم‌ یک‌ مکعب‌ 28 مترمکعب‌ است‌، می‌خواهیم‌ این‌ مکعب‌ را از مخمل‌ بپوشانیم‌، چند متر مخمل‌ مورد نیاز است‌ ؟
١ 36
٢ 81
٣ 54
۴ 28

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣- مشتق‌ تابع( 3x3(5x2-xکدام‌ است‌؟
١ (3x2(25x-4
٢ 25x4-12x3
٣ 75x4-x3
۴ (3x3(25x-4

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- مقدار  a+b  در عدد 6 a 2 b 187 برابر باچه‌ مقداری‌ باشد تا این‌ عدد بر 11 بخش‌پذیر باشد ؟
١ 8
٢ 3
٣ 7
۴ 6 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵-  برای‌ یک‌ بنگاه‌ اقتصادی‌ که‌ هزینه‌ متغیر تولید هر واحد کالا در آن‌ 15 تومان‌ و قیمت‌ فروش‌ هر واحد 25 تومان‌ می‌باشد، اگر هزینه‌  ثابت‌ تولید را 000/100 تومان‌ در نظر بگیریم‌، نقطه‌ سربسر درآمد و هزینه  بنگاه‌ چه‌ مقدار تولید است‌؟
١ 5000
٢ 7500
٣ 10000
۴ 12500

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- دو ریشه‌ معادله‌   x4-2x3+2x+1=0 عبارتند از  x=-1,1 معادله‌ درجه‌ دومی‌ که‌ ریشه‌هایش‌ در ریشه‌ دیگر این‌ معادله‌ باشد، کدامست‌ ؟
١ x2-5x-1=0
٢ x2+2x-2=0
٣ x2+5x-1=0
۴ x2-2x-1=0

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- مجموع‌ سود 17 ماهه‌ یک‌ سپرده‌ بانکی‌ با مبلغ‌ 000/000/60 ریال‌ با نرخ‌ 15% چقدر است‌؟
١ 000/500/12ریال‌
٢ 000/750/12ریال
٣ 000/000/13ریال‌
۴ 000/250/13ریال‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨- در یک‌ عدد دو رقمی‌ اگر جای‌ رقم‌ها را عوض‌ کنیم‌ 45 واحد به‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. تفاضل‌ رقم‌ دهگان‌ و یکان‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 5
٢ 3
٣ 4
۴ 2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- واریانس‌ اعداد 19و16و13و10و7 را حساب‌ کنید. 
١ 9
٢ 12
٣ 15
۴ 18

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- مجموع‌ مربعات‌ دو عدد صحیح‌ متوالی‌ 925 می‌باشد. مجموع‌ این‌ دو عدد کدام‌ است‌؟ 
١ 41
٢ 43
٣ 45
۴ 47 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١- اگر از تمام‌ داده‌های‌ آماری‌ 3 واحد کم‌ کرده‌ و حاصل‌ را بر 4 تقسیم‌ کنیم‌ میانه‌ داده‌ها برابر 4 خواهد شد.میانه‌ داده‌ها درابتدا چقدر بود؟
١ 19
٢ 12
٣ 15
۴ 16

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- به‌ ازای‌ کدام‌ مقدار  m   معادلة‌ m+1)x2+(m2-9)x-2=0 ) دو ریشه‌ قرینة‌ حقیقی‌ دارد؟
١ 1-
٢ 3-
٣ 3
۴ 9

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- در یک‌ تصاعد هندسی‌ حاصلضرب‌ جملات‌ سوم‌ و پنجم‌ مساوی‌ جملة‌ هشتم‌ است‌. تفاضل‌ جمله‌ اول‌ و قدرنسبت‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 1
٢ 1-
٣ 0
۴ 2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- از میان‌ 10 نفر به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ یک‌ گروه‌ 4 نفری‌ انتخاب‌ کرد؟
١ 120
٢ 126
٣ 210
۴ 420

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- معادلة‌   4x4+x3-3x2-x-1=0 چند ریشه‌ گویا دارد؟
١ 0
٢ 1
٣ 2
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- حاصلضرب‌ دو عدد فرد متوالی‌ 323 است‌. مجموع‌ این‌ دو عدد کدامست‌ ؟
١ 32
٢ 34
٣ 35
۴ 36

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧- طول‌ یک‌ نقطه‌ بحرانی‌ تابعy=x2e-x‌  و نوع‌ آن‌ کدام‌ است‌؟
١  0= x  ماکزیمم‌ 
٢  0= x  می‌نیمم‌
٣  1= x  می‌نیمم‌ 
۴   1= x عطف‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- در معادلة‌  x2-3x+4a-2=0، اگر ریشه‌ها عکس‌ قرینة‌ هم‌ باشند،  a  برابر با کدامیک‌ از مقادیر زیر است‌ ؟
١ 4
٢ 3
٣ 2
۴ 1

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩- اگر 14+ a  و 21 و  a   سه‌ جمله‌ متوالی‌ یک‌ تصاعد حسابی‌ با جملة‌ اول‌  a  باشند، جمله‌ چهارم‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 28
٢ 35
٣ 43
۴ 49

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- اگر  a>0  و دو معادله‌x2+4x+a=0   و  x2+x-2a=0 دارای‌ یک‌ ریشه‌ مشترک‌ باشند، آنگاه‌ این‌ ریشه‌ مشترک‌ کدام‌ یک‌ از جوابهای‌ زیر است‌ ؟
١ 3-
٢ 1-
٣ 1
۴ 3

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- میانگین‌ اولین‌ پانزده‌ عدد درست‌ مثبت‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 8
٢ 75
٣ 16
۴ هیچکدام‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- قرینه‌ منحنی‌  y=x2-2x+5نسبت‌ به‌ خط‌ 1= x کدام‌ است‌ ؟
١ y=x2-2x+5
٢ y=x2-4x+1
٣ y=x2+2x-3
۴ y=x2-2x+5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌؟
35،41،41،48،48،56،56
١ 65
٢ 64
٣ 62
۴ 61

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- نقطه‌ بحرانی‌ تابع‌ z=2x2-2xy+y2-3y کدام‌ است‌؟
١ (5/1،0-)
٢ (5/1،0) 
٣ (1،2-) 
۴ (1،2)

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌؟
3،6،18،72
١ 144
٢ 216
٣ 360
۴ 288

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- در مسأله‌ قبل‌ نوع‌ نقطه‌ بحرانی‌ کدام‌ است‌؟
١ زینی‌ 
٢ ماکزیمم‌نسبی‌
٣ می‌نیمم‌مطلق‌
۴ ماکزیمم‌مطلق‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- معادلة‌   4x 4 +x 3-3x2-x-1=0  چند ریشة‌ گویا دارد ؟
١ 0
٢ 1
٣ 2
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨-  قیمت‌ یک‌ دوربین‌ عکاسی‌ 570 تومان‌ است‌. این‌ مبلغ‌ 5 درصد از قیمت‌ خرید آن‌ کمتر است‌. مبلغ‌ خرید چند تومان‌ است‌ ؟
١ 600 تومان‌ 
٢ 575 تومان‌ 
٣ 585 تومان‌ 
۴ 595 تومان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- شرط‌ آنکه‌ سه‌ تابع‌ ( y3(x),y2(x),y1(xمستقل‌ خطی‌ باشند آن‌ است‌ که‌ همواره‌:
١ w(y1,y2,y3)=0
٢ (w(y1,y2,y3مساوی صفر نیست
٣ a1y1+a2y2+a3y3=0 
۴ a1y1+a2y2+a3y3 مساوی صفر نیست

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- باقیمانده‌ تقسیم‌ x5+x+1 بر x2+x+1 کدام‌ است‌؟
١ صفر 
٢ 1
٣ 2
۴ 3

--------------------------------------------------------------------------------

/ 9 نظر / 388 بازدید

بسیار متشکر انشاا... عاقبت به خیر شوید

مسعود

az zahamate gerangadre jenab ali ostade moazzaz va aligadr tashakkor minemayam.

میثم انصاریان

خیلی عالی بود ممنون کاش جواباشم بود

خدا خیرت بده ولی کاش جواباشم بود

نامدار

با سلام و تشکر ای کاش جوابها را هم مشخص میکرین

نیوشا

جوابشم بزارین خوب. مرسی

زهرا

کمک کنید خودمون سوالارو حل کنیم. جواب سوال 10: با تجزيه ي عدد به عوامل اول و " محاسبه ي مجموع مقسوم عليه هاي هر يك از عوامل اول"و سپس ضرب آنها در يكديگر مي توان مجموع مقسوم عليه هاي يك عدد را پيدا كرد. 42=6*7=(1^5+0^5) * ( 2^2+1^2+0^2)=5* 2^2=20

شادی

ممنون از اینکه سوالاتو گذاشتی لطف میکردی جواباشم میگذاشتی خوب بود؟

عمه من جوابشو بده