نمونه سوالات هوش برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌: 
١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌ 
٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌
٣ دیرک‌ است‌ با چادر 
۴ بدن‌ است‌ با پا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- 8 نفر کارگر، کاری‌ را در مدت‌ 20 روز تمام‌ می‌کنند، دو نفر کارگر به‌ این‌ عده‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ کار چند روز زودتر به‌ پایان‌ می‌رسد ؟
١ 16 روز
٢ 4 روز 
٣ 5 روز
۴ 2 روز

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵- کدام‌ کلمه‌ با سه‌ کلمه‌ دیگر هیچگونه‌ مناسبتی‌ ندارد؟
١ قندان‌ 
٢ خندان‌ 
٣ گلدان‌ 
۴ نمکدان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- جسم‌  A  روی‌ آب‌ شناور است‌. اما مجموعة‌ دو جسم‌  A  و  B  در آب‌ غوطه‌ ور می‌شود. در این‌ صورت‌ جسم‌   B  به‌ تنهایی‌ در آب‌: 
١ معلق‌ می‌ماند 
٢ فرو می‌رود 
٣ شناور می‌ماند 
۴ نمی‌ماند 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧- رابطة‌ پینه‌ دوز با کفش‌ مثل‌ رابطة‌: 
١ صحاف‌ است‌ با کتاب‌ 
٢ پزشک‌ است‌ با دارو 
٣ کفاش‌ است‌ با چرم‌ 
۴ راننده‌ است‌ با ماشین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨- کدام‌ نوع‌ از وابستگی‌ اقتصادی‌ می‌تواند اثرات‌ مثبت‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ وابسته‌ داشته‌ باشد؟
١ یک‌ جانبه‌
٢ صنعتی‌
٣ مواد اولیه‌ 
۴ متقابل‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- عرض‌ مستطیلی‌ 6 متر و مساحت‌ آن‌ از نظر عددی‌، 210 واحد زیادتر از طول‌ می‌باشد طول‌ مستطیل‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 30 متر 
٢ 35 متر 
٣ 42 متر 
۴ هیچکدام‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- لباس‌ به‌ کمد، مثل‌ ... است‌ به‌ ..... 
١ پا - قالی‌ 
٢ بازیگر - سناریو 
٣ جوهر - قلم‌ 
۴ واکس‌ - کفش‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١-  اگر  n 5= r  باشد، چندیک‌ دهم‌  r  برابر با نصف‌  n است‌ ؟
١ 1
٢ 2
٣ 3
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- 30% کارمندان‌ یک‌ اداره‌ اهل‌ استان‌ فارس‌ و 10% شیرازی‌ می‌باشند. چند درصد از کارمندان‌ شیرازی‌ اند ؟
١ 10%
٢ 30%
٣ 20% 
۴ 3%

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- اگر دریک‌ استوانه‌، شعاع‌ مساحت‌ قاعده‌ و ارتفاع‌ را به‌ ترتیب‌ با  h,A,R  نشان‌ دهیم‌ با ثابت‌ ماندن‌ حجم‌، نصف‌ شدن‌ شعاع‌ ( R ) آنگاه‌: 
١ h,A  دو برابر می‌شوند 
٢  A  نصف‌ و  h   چهار برابر می‌شود 
٣ A  نصف‌ و  h   دو برابر می‌شود 
۴  A  یک‌ چهارم‌ و  h   چهار برابر می‌شود 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- مجموع‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر کدام‌ است‌ ؟
١ 23
٢ 11/5
٣ 12
۴ 11

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- آشکارا به‌ پنهانی‌ مثل‌ ....... به‌ ....... می‌باشد. 
١ رمزآلود - کارآگاه‌ 
٢ تفنگ‌ - ماسک‌ 
٣ سرراست‌ - پیچ‌ در پیچ‌ 
۴ شهره‌ - کمیاب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- اولین‌ کسی‌ که‌ در دوره‌ ناصری‌ افکار و عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود را بدون‌ پروا ابراز کرد و ملل‌ اسلامی‌ را از مطامع‌ سیاسی‌ و استعماری‌ دول‌ اروپا آگاه‌ کرد که‌ بود؟
١ سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی‌
٢ شیخ‌احمدروحی‌
٣ میرزاآقاخان‌کرمانی‌
۴ میرزاتقی‌خان‌امیرکبیر

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧-  زندانی‌ به‌ زندان‌ مثل‌: 
١ ساعت‌ است‌ به‌ وقت‌ 
٢ اقیانوس‌ است‌ به‌ ساحل‌ 
٣ ببر است‌ به‌ باغ‌ وحش
۴ پلیس‌ است‌ به‌ کارگاه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟
 ? و21و7و6و2و1
١ 22
٢ 63
٣ 35
۴ 42

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- لباس‌ به‌ کمد مثل‌ ..... است‌ به‌ .......
١ پا - قالی‌ 
٢ بازیگر - سناریو 
٣ جوهر - قلم‌ 
۴ واکس‌ - کفش‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- اگر  2n +3P=n  یک‌ عدد زوج‌ باشد، دراین‌ صورت‌: 
١ حتماً  n  فرد است‌ 
٢ حتماً  n  زوج‌ است‌ 
٣ n  فرد یا زوج‌ است‌ 
۴ 2n  زوج‌ و  3n  فرد است‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- رابطه‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطه‌: 
١ تیرآهن‌ با سیمان‌ 
٢  درخت‌ است‌ با ریشه‌ 
٣ دیرک‌ است‌ با چادر 
۴ بدن‌ است‌ با پا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢-  آن‌ که‌ در قضاوت‌ خویش‌ هرگز جانبداری‌ نکند: 
١ دانا 
٢ مؤمن‌ 
٣ سختگیر 
۴ بی‌ نظر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣-  آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌ مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟
١ نیشابور
٢ قونیه‌ 
٣ تبریز 
۴ هرات‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- در تساوی‌ 9+ ؟+ 9000 = 5 + 9784 کدام‌ یک‌ از اعداد زیر را باید درجای‌؟ قرارداد.
١ 784
٢ 78
٣ 775
۴ 780

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟
١ نیشابور
٢ قونیه‌
٣ تبریز
۴ هرات‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌. 
١ 1980
٢ 2000
٣ 1920
۴ 1960

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- کدامیک‌ از اسم‌های‌ زیر از ترکیب‌ دو اسم‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌ ؟
١ کاهگل‌ 
٢ شهرستان‌ 
٣ سنگلاخ‌ 
۴ چهلچشمه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨-  نجاری‌ روزی‌ یک‌ صندلی‌ و شاگردش‌ درسه‌ روز یک‌ صندلی‌ می‌سازد اگر نجار و شاگردش‌ با هم‌ کار کنند 12 صندلی‌ را چند روزه‌ می‌سازند؟
١ 12
٢ 9
٣ 8
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- چند درصد 45000 برابر با 4/5 است‌ ؟
١ 0/01
٢ 0/001
٣ 0/0001
۴ 0/00001

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- کدامیک‌ از عددهای‌ زیر مربع‌ کامل‌ نمی‌باشد.
١ 0/16
٢ 1/6
٣ 16 
۴ 1600 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟
١ بارور 
٢ باردار 
٣ عقیم‌ 
۴ نازا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢-  اگر امروز جمعه‌ 7 تیر باشد، اول‌ مهر چه‌ روزی‌ است‌ ؟
١ شنبه‌ 
٢ یکشنبه‌ 
٣ دوشنبه‌ 
۴ سه‌ شنبه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- رابطه‌ کربن‌ با الماس‌ مثل‌ رابطه‌:
١ شبه‌ فلز است‌ با فلز
٢ شیشه‌ است‌ با بلور
٣ طلا است‌ با پلاتین‌ 
۴  تیره‌ است‌ با شفاف‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- کدام‌ مورد از احکام‌ ثانویه‌ است‌ ؟
١ آزادی‌ تجارت‌ 
٢ فروش‌ مال‌ خود به‌ هر قیمتی‌ 
٣ منع‌ خرید و فروش‌ سلاح‌
۴ وضع‌مالیات‌ زکوة‌ بر گوسفندان‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟
١ 6
٢ 8
٣ 7
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- عنوان‌ دکتر ،مهندس‌ و سرهنگ‌ را به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ در جلو اسم‌ یک‌ نفر قرار دارد ؟
١ 3
٢ 4
٣ 2
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧- تعداد عددهای‌ زوج‌ واقع‌ بین‌ 37  تا 95 برابر است‌ با: 
١ 29
٢ 28
٣ 30
۴ 31

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر متفاوت‌ است‌ ؟
١ حد 
٢ سد 
٣ جد 
۴ بد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩-  برای‌ بررسی‌ منطقی‌ یک‌ مکتب‌، ابتدا چه‌ امری‌ بایستی‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد ؟
١ ایدئولوژی‌ 
٢ مبدأ هستی‌ 
٣ تکلیف‌ 
۴ مکتب‌شناسی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- چراغ‌  A  هر 5 دقیقه‌ و چراغ‌  B  هر 4 دقیقه‌ یک‌ بار روشن‌ می‌شود. اگر هر دو چراغ‌ را در یک‌ لحظه‌ معین‌ با هم‌ روشن‌ کنیم‌، چند دقیقه‌ بعد مجدداً با هم‌ روشن‌ خواهند شد ؟
١ 48
٢ 20
٣ 5
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- مجموع‌ چهار عدد 3 رقمی‌ برابر 464 می‌باشد. بزرگترین‌ این‌ اعداد کدامست‌ ؟
١ 164
٢ 264
٣ 146
۴ 116

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- چند درصد اعداد از یک‌ تا صد بر 4 قابل‌ قسمت‌ است‌ ؟
١ 25%
٢ 55%
٣ 50%
۴ 75%

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- متوسط‌ 6 عدد برابر 8/5 است‌. وقتی‌ یکی‌ از اعداد را کنار بگذاریم‌، متوسط‌ اعداد باقیمانده‌ 7/2 می‌شود. عدد کنار گذاشته‌ شده‌ کدامست‌ ؟
١ 7/8
٢ 9/8
٣ 15
۴ 4/12

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- در یک‌ کیسه‌، سه‌ رنگ‌ مهره‌ وجود دارد حداقل‌ چند مهره‌ از کیسه‌ بیرون‌ بیاوریم‌ تا حتماً دو مهره‌ یک‌ رنگ‌ داشته‌ باشیم‌ ؟
١ 3
٢ 4
٣ 6
۴ امکان‌ ندارد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- با درنظر گرفتن‌ یک‌ ترتیب‌ خاص‌ یکی‌ از عددهای‌ مجموعه‌ زیر غلط‌ است‌. به‌ جای‌ آن‌، کدام‌ عدد را باید گذاشت‌ ؟
 ...8و8و7و8و7و6و7و6و5
١ 7
٢ 9
٣ 6
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- رقم‌ یکان‌ عدد  5 (237) کدامست‌ ؟
١ 3
٢ 1
٣ 7
۴ 9 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟
١ 6
٢ 8
٣ 7
۴ 5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- در یک‌ بررسی‌ آماری‌ که‌ از یک‌ شهر آمده‌ است‌ 65 درصد از مردم‌ این‌ شهر از تماشای‌ تلویزیون‌ و 40 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و 25 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و دیدن‌ تلویزیون‌ از خبرها آگاه‌ می‌شوند. چند درصد مردم‌ این‌ شهر از خبرها از طریق‌ تلویزیون‌ و روزنامه‌ آگاه‌ نمی‌شوند؟
١ 20
٢ 15
٣ 5
۴ صفر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- چند عدد بین‌ 100 و 300 وجود دارد که‌ با رقم‌ 2 شروع‌ و یا به‌ آن‌ ختم‌ می‌شود ؟
١ 20
٢ 110
٣ 100
۴ 150

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- میانگین‌ اعداد 8 و4 و2 و3 و2 و1 و1 کدام‌ است‌ ؟
١ 2
٢ 4/2
٣ 3
۴ 6/3

--------------------------------------------------------------------------------

/ 21 نظر / 854 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علي سايه

لطفا جواب رو براي اينجانب بفرستيد

لطفا جواب سوالها را برای من بفرستید

مهتا

سلام سوال 2 واقعا جواب داره؟

میلاد

خیلی عالی بود مرسی...کاش جوابها هم بود

محمدحسن

خیلی ممنون از زحمات شما لطفاض کلید جواب راجهت دانلود بگذترید

mohamad

با سلام و تشکر از زحمات خواهشمندم جواب سوالات را برایم mail کنید

صوفیا

سلام ممنون و جواب سوال ها لطفاً [نیشخند]

لطفا جواب رو براي اينجانب بفرستيد خیلی ممنون عزیز

علی اصغر

به نام خدا سلام دوست گرامی همینجور سوال ها را کپی پیست کردی که چه؟ بدون جواب؟

مهندس مرتضی

سلام باتشکر عالی و زیبا بود ممنون میشم جوابشو هم بفرستین شکی نباشه اونهای که زدیمو مرسی