نمونه سوالات معارف اسلامی برای آزمون استخدامی

 

١- لازمه‌ دستیابی‌ به‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ چیست‌؟

١ داشتن‌ رشد فکری‌

٢ پرهیز از هرگونه‌ سطحی‌ نگری‌ 

٣ یک‌ سلسله‌ شناختهای‌ کلی‌ 

۴ دو مورد الف‌ و ب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- کدامیک‌ از غسل‌های‌ زیر واجب‌ است‌ ؟

١ غسل‌ میت‌ 

٢ عسل‌ مس‌ میت‌ 

٣ هیچکدام‌ 

۴ هر دو مورد

 

------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینید


٣-  اساسی‌ترین‌ پایه‌ای‌ که‌ جهان‌ بینی‌ بر آن‌ استوار است‌، چیست‌؟ (شالوده‌ جهان‌ بینی‌) 

١ رعایت‌ معیارهای‌ اخلاقی‌ 

٢ اعتقاد یا بی‌ اعتقادی‌ نسبت‌ به‌ معاد 

٣ اعتقاد یا بی‌ اعتقادی‌ نسبت‌ به‌ خدا 

۴ اصل‌ نبوت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- مجازاتهای‌ اعمالی‌ مثل‌ دزدی‌، فساد و اعمال‌ منافی‌ اخلاقی‌ را گویند. 

١ حدود 

٢ قصاص‌ 

٣ دیات‌ 

۴ تعزیرات‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- منبع‌ علم‌ امام‌:

١ تعلیم‌ پیامبر (ص‌) 

٢ استفاده‌ از قرآن‌ 

٣   ارتباط‌ با علم‌ غیب‌

۴ همه‌ موارد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶- آخرین‌ جزء علت‌ تامه‌ در افعال‌ اختیاری‌ انسان‌ چیست‌ ؟

١ اراده‌ خداوند 

٢ اراده‌ 

٣ روح‌ انسان‌ 

۴ ایمان‌ به‌ خداوند 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧- مجازات‌ هایی‌ که‌ تعیین‌ مقدار و خصوصیت‌ آنها بستگی‌ به‌ اهمیت‌ جرم‌ و بستگی‌ به‌ نظر حاکم‌ دارد، چه‌ نام‌ دارد ؟

١ حد 

٢ قصاص‌ 

٣ تعزیر 

۴ دیه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨- علامت‌ پشیمانی‌ از گناه‌ چیست‌ ؟

١ دچار اندوه‌ و حسرت‌ قلبی‌ شدن‌ 

٢ انجام‌ حسنات‌ 

٣ ترک‌ گناه‌ 

۴ اظهار تنفر از گناه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩- انسان‌ در مکتب‌ اسلام‌ باید بداند.....

١ از کجا آمده‌ و به‌ کجا میرود

٢ چگونه‌ باید باشد و چه‌ باید بکند 

٣ در کجا هست‌

۴ هر سه‌ مورد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠-  مصونیت‌ پیامبران‌ از اشتباه‌، مولود چیست‌ ؟

١ ایمان‌ به‌ ثمربخشی‌ رسالت‌ 

٢ ارتباط‌ مستقیم‌ با خود واقعیت‌ عینی‌ 

٣ شدت‌ ایمان‌ و تقوی‌ 

۴ تجربه‌ بسیار در امور عقلانی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١-  کدام‌ مورد شرکت‌ خفی‌ است‌ ؟

١ اعتقاد به‌ تثلیث‌ 

٢ شناخت‌ نادرست‌ نسبت‌ به‌ خداوند 

٣ عبودیت‌ ماسوی‌ الله‌ 

۴ اطاعت‌ از شهوات‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢- کسی‌ که‌ معروف‌ و منکررا نمی‌شناسد ،امر و نهی‌ کردن‌ او چه‌ حکمی‌ دارد ؟

١ واجب‌ است‌ 

٢ حرام‌ است‌ 

٣ واجب‌ نیست‌ 

۴  مکروه‌ است‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- در قلمرو و مباحث‌ معاد کدام‌ مورد حیات‌ پس‌ از مرگ‌ را اثبات‌ می‌کند ؟

١ اعاده‌ معدوم‌ 

٢ غیرمادی‌ بودن‌ روح‌ 

٣ شخصیت‌ انسان‌  

۴ جسمانی‌ بودن‌ معاد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴-  بنابر روایات‌، بیشتر فریاد اهل‌ دوزخ‌ از چیست‌؟

١ ریا 

٢ احباط‌ 

٣ تسویف‌ 

۴ ایذای‌ والدین‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵-  به‌ چه‌ دلیل‌ احساس‌ لذت‌ والم‌ در عالم‌ برزخ‌ کاملتر است‌ ؟

١ بدلیل‌ تاخر آن‌ از زندگی‌ دنیا 

٢ بدلیل‌ عدم‌ محدودیت‌های‌ عالم‌ ماده‌ 

٣ بخاطر محدودیت‌های‌ مادی‌ آن‌ نسبت‌ به‌ عالم‌ آخرت‌. 

۴ چون‌ انسان‌ در آنجا از حیات‌ برخوردار نیست‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶- کدام‌ یک‌ از موارد ذیل‌ روزه‌ را باطل‌ میکند ؟

١ غیبت‌ کردن‌

٢ تهمت‌ و غیبت‌

٣ غیبت‌ وقسم‌ دروغ‌ خوردن‌ 

۴   سر را زیر آب‌ فرو بردن‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧-  در مورد کتاب‌، از کدام‌ جهت‌ مشکل‌ وجود دارد؟ 

١ سند 

٢ دلالت‌ 

٣ جعلی‌ بودن‌ یا نبودن‌

۴ تحریف‌ یا عدم‌ تحریف‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨-  ازدواج‌ انسان‌ با خواهر زن‌ خود چه‌ حکمی‌ دارد ؟

١ بلااشکال‌ است‌ .

٢ شدیداً مکروه‌ است‌. 

٣ در صورتیکه‌ زن‌ انسان‌ مرده‌ و یا طلاق گرفته‌ باشد جایز است‌ .

۴ اگر همسر انسان‌ راضی‌ باشد ازدواج‌ با خواهر او بلااشکال‌ است‌ .

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٩-  براثر گناه‌، به‌ تدریج‌ چه‌ چیزی‌ جایگزین‌ لطافت‌ روح‌ می‌شود ؟

١ بی‌ اعتنایی‌ به‌ خیرات‌ 

٢ بدگمانی‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ 

٣ سیر شدن‌ از دنیا 

۴ قساوت‌ قلب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٠-  از دیدگاه‌ حضرت‌ علی‌ (ع‌)، در صورتی‌ حاکمان‌ درست‌ و صالح‌ می‌شوند که‌...

١ رعیت‌، راست‌ و درست‌ باشد 

٢ عالم‌، فرمانروای‌ مردم‌ باشد 

٣ عدل‌، در آن‌ جامعه‌ حاکم‌ باشد 

۴ وحدت‌، در بین‌ مردم‌ حفظ‌ شود

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢١- مصادف‌ است‌ با آغاز انقلاب‌ فرهنگی‌ ؛ 

١ بهار 1359

٢ پائیز 1358

٣  پائیز 1359

۴ بهار 1358

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٢-  تفاوت‌ شریعت‌های‌ آسمانی‌ از کدام‌ لحاظ‌ بوده‌ است‌ ؟

١ مقتضیات‌ زمان‌ 

٢ سطح‌ تعلیمات‌ 

٣ اختلاف‌ پیامبران‌ در روح‌ قانون‌ 

۴  1 و 2 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٣- خصلتهایی‌ از قبیل‌ خودنمایی‌، سودجویی‌ و تکبر با کدام‌ یک‌ از جنبه‌های‌ توحید منافات‌ دارد ؟

١ ذاتی‌ 

٢ افعالی‌ 

٣ عملی‌ 

۴ صفاتی‌  

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۴- کدام‌ گزینه‌ در مورد اختیار انسان‌ صحیح‌ است‌ ؟

١ انسان‌ اختیارداردواختیاراومطلق‌ است‌

٢ انسان‌ اختیارنداردامااراده‌ الهی‌ مطلق‌ است‌ .

٣ انسان‌ اختیارنداردوهرچه‌ خواست‌ خداوندباشدمحقق‌ می‌ شود

۴   انسان‌ اختیاردارد امااختیاراومطلق‌ نیست‌.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۵- برای‌ احراز مقام‌ امامت‌ چه‌ امری‌ لازم‌ است‌ ؟

١ فراگیری‌ علم‌ دین‌ 

٢ درخواست‌ و پیشنهادات‌ 

٣   استعداد ذاتی‌ و نورانیت‌ باطنی‌ 

۴ قدرت‌ بدنی‌ و ذهنی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۶- به‌ کدام‌ موارد خمس‌ تعلق‌ می‌گیرد ؟

١ گندم‌ و جو 

٢ شتر و گوسفند 

٣ طلاونقره‌ 

۴ مال‌ حلال‌ مخلوط‌ به‌ حرام‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٧- چه‌ اقدامی‌ از شرایط‌ کمال‌ توبه‌ بوده‌ ما به‌ نحوی‌ که‌ شخص‌ به‌ مراتب‌ کامل‌ توبه‌ نایل‌ می‌شود ؟

١ جبران‌ کردن‌ فرایض‌

٢ ادای‌ حقوق دیگران‌ 

٣ عزم‌ بر ترک‌ گناهان‌ 

۴ چشیدن‌ زحمت‌ عبادت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٨- برطبق‌ بیان‌ پیامبر(ص‌) کدام‌ عمل‌ مذموم‌ است‌ و اگر مجسم‌ شود زشت‌ترین‌ صورتها را دارد ؟

١ غیبت‌ 

٢ عقوِ والدین‌ 

٣ ناسزا 

۴ کبر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٩- نصب‌ حجرالاسود به‌ دست‌ چه‌ کسی‌ صورت‌ گرفت‌؟ 

١ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) 

٢ علی‌ (ع‌) 

٣ ابوطالب‌ 

۴ عبدالمطلب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٠- روزه‌ گرفتن‌ در روز عاشورا مشمول‌ چه‌ حکمی‌ است‌ ؟

١ واجب‌ 

٢ حرام‌ 

٣ مکروه‌ 

۴ مستحب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣١- گناهانی‌ که‌ سبب‌ از بین‌ رفتن‌ حسنات‌ و نیز پاره‌ای‌ از حسنات‌ که‌ سبب‌ از بین‌ رفتن‌ بعضی‌ گناهان‌ می‌گردند به‌ ترتیب‌ چه‌ نام‌ دارند ؟

١ احباط‌ - تکفیر 

٢   امداد - تسویف‌ 

٣ تکفیر - احباط‌ 

۴ تسویف‌ - امداد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٢- آیه‌ شریفه‌ «لو کان‌ فیهما الهه‌ الا الله‌ لفسدنا» چه‌ مساله‌ای‌ را نفی‌ میکند؟

١ الوهیت‌

٢ بی‌ خدایی‌ 

٣ چند خدائی‌

۴ یک‌ خدایی‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٣- کدام‌ مورد از واجبات‌ نماز نیست‌ ؟

١ ترتیب‌ و تشهد 

٢ قرائت‌ 

٣ قنوت‌ 

۴ ذکر و سلام‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۴-  اِنَّ الدّین‌ عِنداللّهِ ... 

١ الدین‌ القیم‌ 

٢ الدین‌ الحنیف‌ 

٣ الاسلام‌ 

۴ الدین‌ الحق‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۵- خداوند می‌فرماید: «توبوا الی‌ الله‌ جمیعاً ایها...» 

١ المومنون‌ 

٢ الفاسقون‌ 

٣ المذنبون‌ 

۴ الملمون‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۶-  براساس‌ کدامیک‌ مرگ‌ آدمی‌ پایان‌ راه‌ او نمی‌باشد ؟

١ بی‌ اعتقادی‌ نسبت‌ به‌ خداوند 

٢ وجوه‌ تصادفی‌ جهان‌ 

٣ جهان‌ بینی‌ الهی‌  

۴ جهان‌ بینی‌ مادی

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٧- کدامیک‌ از گزینه‌های‌ زیر از ابهام‌ آمیزترین‌ کلمات‌ است‌ ؟

١ غریزه‌ 

٢ علم‌ 

٣ سعادت‌ 

۴ فلسفه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٨-  کدامیک‌ از موارد زیر از اصول‌ دین‌ است‌ و عدم‌ باور به‌ آن‌ مستلزم‌ خروج‌ از اسلام‌ است‌ ؟

١ عدل‌

٢ معاد 

٣ نماز 

۴ امامت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٩- اگر انسان‌ در مسیر حق‌ با هدف‌ خداپسندانه‌ نتیجه‌ کار خود را به‌ خداوند واگذارد؛ اصطلاحاً چه‌ نامیده‌ می‌شود؟

١ قضا 

٢ توکل‌ 

٣ قدر 

۴ مجاهدات‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٠- ولایت‌ فقیه‌ مقامی‌ است‌: 

١ انتصابی‌

٢ انتخاب‌ مردم‌ در مقام‌ «رسمی‌ شدن‌» ولایت‌ یک‌ فقیه‌ 

٣ گزینه‌ الف‌ و ب‌ 

۴ انتخابی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴١- ما تنها می‌توانیم‌ به‌ حقیقت‌ ذات‌ موجوداتی‌ پی‌ ببریم‌ که‌ .... 

١ پدیده‌ نباشند 

٢ مادی‌ نباشند

٣   محدود باشند

۴ مجرد باشند 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٢- در نماز جمعه‌ حداقل‌ افراد با امام‌ چند نفر است‌؟

١ 5 نفر

٢ 10 نفر

٣ 6نفر

۴  12 نفر

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٣-  این‌ حدیث‌ از کیست‌؟ «التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لاذَنْبَ لَهَ». 

١ علی‌ (ع‌) 

٢ پیامبر (ص‌) 

٣ امام‌ باقر (ع‌) 

۴ امام‌ صادق (ع‌) 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۴- کدام‌ وظیفه‌ است‌ که‌ اگر به‌ آن‌ عمل‌ شود به‌ همه‌ وظائف‌ دیگر نیز عمل‌ خواهد شد؟

١ نماز

٢ روزه‌

٣ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر 

۴ جهاد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۵- اینکه‌ در اصل‌ یک‌ نیرو و یک‌ موثر یا یک‌ اراده‌ مستقل‌ بیشتر در جهان‌ وجود ندارد کدام‌ جنبه‌ از توحید است‌ ؟

١ ذاتی‌ 

٢ عبادی‌ 

٣ صفاتی‌ 

۴ افعالی‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۶-  اینکه‌ آدمی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ سعادت‌ به‌ راهنمایانی‌ از جانب‌ غیب‌ نیازمند است‌ به‌ کدام‌ گزینه‌ مربوط‌ است‌؟ 

١ جهان‌ بینی‌

٢ مکتب‌ 

٣ ایدئولوژی‌ 

۴ هستی‌شناسی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٧-  این‌ نماز به‌ سرود پیروزی‌ یاد شده‌ است‌: 

١ جمعه‌ 

٢ عید فطر 

٣ یومیه‌ 

۴ عید قربان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٨-  از کدام‌ گزینه‌ به‌ خرق عادت‌ نام‌ برده‌اند ؟

١ وحی‌ 

٢ عقل‌ 

٣ معجزه‌ 

۴ دین‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٩-  دلیل‌ پدیده‌ بودن‌ فرشتگان‌ (مجردات‌) چیست‌ ؟

١ چون‌ متغیر و متحول‌ اند .

٢ چون‌ متغیر و متحول‌ نیستند .

٣ چون‌ نیازمند هستند 

۴ چون‌ بهرحال‌ نیستی‌ می‌پذیرند 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵٠-  در عالم‌ برزخ‌ کیفیت‌ سئوال‌ در مورد اعمال‌ به‌ چه‌ شکل‌ خواهد بود ؟

١  انسان‌ مورد حسابرسی‌ کامل‌ قرار می‌گیرد. 

٢ سئوال‌ فقط‌ در عالم‌ قیامت‌ انجام‌ می‌پذیرد. 

٣ فقط‌ از اعتقاد و ایمان‌ سئوال‌ می‌شود. 

۴ هنوز مقداری‌ تکلیف‌ وجود دارد. نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :معارف اسلامی