١-  قصد اقامت‌ حداقل‌ چند روزه‌ است‌ ؟
١ بیست‌ 
٢ سی‌ 
٣ دو هفته‌ 
۴ ده‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- جرائم‌ محارب‌ با خدا و مفسد فی‌ الارض‌ که‌ علیه‌ مصالح‌ جامعه‌ اسلامی‌ دست‌ به‌ سلاح‌ می‌ برد و یا برای‌  ترساندن‌ مردم‌ وتباهکاری‌ در زمین‌ خود را مسلح‌ کرده‌ باشد در حیطه‌ کدام‌ کیفر اسلامی‌ است‌ ونوع‌ آن‌  کدام‌ است‌ ؟
١ تعزیر  ـ  متناسب‌ باعمل‌ خود کشته‌ می‌ شودیا تبعید می‌ شود 
٢ تعزیر  ـ  صد تازیانه‌ شلاق می‌خورد
٣ حدود ـ  متناسب‌ باعمل‌ خودکشته‌ می‌ شودیا تبعید می‌ شود 
۴ حدود ـ  صد تازیانه‌ شلاق می‌خورد 

 


--------------------------------------------------------------------------------
 
٣-  وجود خصوصیات‌ نظم‌ آفرین‌ منطقاً به‌ چه‌ چیزی‌ دلالت‌ دارد؟
١ شعور و آگاهی‌
٢ حسابگری‌ 
٣ طرح‌ و نقشه‌
۴ انتخاب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- خداوند در قرآن‌ در کدام‌ مورد تعبیر توفی‌ را بکار برده‌ است‌ ؟
١ مرگ‌ 
٢ خواب‌ 
٣ برزخ‌ 
۴ الف‌ و ب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵- توحید صفاتی‌ یعنی‌ 
١ اعتقاد به‌ اینکه‌ خداوند یک‌ صفت‌ ذاتی‌ دارد 
٢ اعتقاد به‌ یگانگی‌ ذات‌ خداوند با صفات‌ او 
٣ اعتقاد به‌ غیریت‌ ذات‌ خداوند باصفات‌ 
۴ اعتقاد به‌ وجود یک‌ صفت‌ ممتاز که‌ عارض‌ ذات‌ خداوند است‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- خرید و فروش‌ مُسکرات‌.... و معامله‌ آنها ...... است‌ ؟
١  مکروه‌، باطل‌  
٢ حرام‌، باطل‌ 
٣   حرام‌، صحیح‌ 
۴  مکروه‌، مکروه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧-  برخی‌ از روانشناسان‌ از کدامیک‌ از تمایلات‌ عالی‌ انسان‌ به‌ «حس‌ قدسی‌» تعبیر کرده‌اند ؟
١ حقیقت‌ جویی‌
٢ حس‌ پرستش‌ 
٣ زیبایی‌ دوستی
۴ هر سه‌ مورد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨-  این‌ حدیث‌ از کیست‌؟ «التّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لاذَنْبَ لَهَ». 
١ علی‌ (ع‌) 
٢ پیامبر (ص‌) 
٣ امام‌ باقر (ع‌) 
۴ امام‌ صادق (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- سنت‌ حاکم‌ بر انتخاب‌ و عمل‌ انسانها در قبال‌ دعوت‌ پیامبران‌ چه‌ نام‌ دارد ؟
١ ابتلاء 
٢ امداد 
٣ املاء 
۴ استدراج‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- زندگی‌ اجتماعی‌ بشر که‌ اساس‌ تمدن‌ انسانی‌ است‌ از طریق‌........... ممکن‌ است‌.
١ هدایت‌ عامه‌
٢ هدایت‌ تکوینی‌ 
٣ هدایت‌ به‌ امر
۴ وحی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١- جهاد و دفاع‌ چه‌ فرقی‌ باهم‌ دارند؟
١ هر دو واجب‌ است‌ 
٢ جهاد واجب‌ عینی‌ و دفاع‌ واجب‌ کفایی‌ است‌
٣ هر دو مستحب‌ است‌ 
۴  جهاد واجب‌ ولی‌ دفاع‌ مستحب‌ است‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- علی‌ (ع‌) از چند سالگی‌ با قرآن‌ آشنا شد ؟
١ هفت‌ سالگی
٢ ده‌ سالگی‌ 
٣ سیزده‌ سالگی‌ 
۴ پانزده‌ سالگی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- اینکه‌ در اصل‌ یک‌ نیرو و یک‌ موثر یا یک‌ اراده‌ مستقل‌ بیشتر در جهان‌ وجود ندارد کدام‌ جنبه‌ از توحید است‌ ؟
١ ذاتی‌ 
٢ عبادی‌ 
٣ صفاتی‌ 
۴ افعالی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- کدام‌ مورد، بهترین‌ نمودار تدبیر آفرینش‌ برای‌ حفظ‌ مقام‌ وموقعیت‌ زن‌ در برابرمرد می‌باشد ؟
١ حجب‌ وحیا 
٢ ازدواج‌ 
٣ صداقت‌ 
۴ نیکوکاری‌ زن‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- کدام‌ امام‌ با مطرح‌ ساختن‌ مرزهای‌ قلمرو اسلامی‌ بعنوان‌ حدود فدک‌ صریح‌ترین‌ موضع‌ گیری‌ سیاسی‌ را در شرایط‌ خویش‌ ابراز نمود ؟
١ امام‌ حسن‌ (ع‌)
٢ امام‌ جواد (ع‌) 
٣ امام‌ صادق (ع‌) 
۴ امام‌ موسی‌ کاظم‌ (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- کدامیک‌ از پیامبران‌ زیر به‌ امت‌ خویش‌ گفته‌اند: من‌ اجر و مزدی‌ از شما نمی‌خواهم‌ ؟
١ حضرت‌ عیسی‌ 
٢ حضرت‌ موسی‌ و شعیب‌ 
٣ حضرت‌ ابراهیم‌ 
۴ همه‌ پیامبران‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧- در قرآن‌ کریم‌ از کجا به‌ دارالسلام‌ تعبیر شده‌ است‌ ؟
١ آخرت‌ 
٢ برزخ‌ 
٣ مسجدالحرام‌ 
۴ بهشت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- کدام‌ گزینه‌ صحیح‌ است‌ ؟
١ بت‌ پرستی‌ بدتر از خودپرستی‌ است‌ ؛ زیرا شرک‌ است‌. 
٢ خودپرستی‌ بدتر از بت‌ پرستی‌ است‌ چون‌ هرکس‌ خودپرست‌ باشد، بت‌ پرست‌ هم‌ خواهد بود.
٣ خودپرستی‌ بدتر است‌. زیرا بت‌ پرست‌ یک‌ مرحله‌ از خودپرست‌ جلوتر و به‌ هدایت‌ نزدیکتر است‌. 
۴ بت‌ پرستی‌ در رتبة‌ مساوی‌ با خودپرستی‌ است‌ ؛ چون‌ به‌ هر حال‌ پرستش‌ غیرخداست‌. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- به‌ کدام‌ دلیل‌ علوم‌ تجربی‌ نمی‌ تواند مبنای‌ جهان‌ بینی‌ قرارگیرد ؟
١ به‌ زندگی‌ انسان‌ جهت‌ می‌ دهد 
٢ ارزش‌ نظری‌ دارد
٣ به‌ زندگی‌انسان‌ معنی‌می‌دهد.
۴  ارزش‌ عملی‌ وفنی‌دارد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- مهمترین‌ اثر و نتیجه‌ روزه‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ مجید کدام‌ است‌ ؟
١ تندرستی‌ 
٢ اخلاص‌ 
٣ تقوا 
۴ لمس‌ حال‌ فقرا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- پیامبر (ص‌) در بیست‌ سالگی‌ در کدام‌ پیمان‌ شرکت‌ جُست‌ ؟
١ حدیبیه‌ 
٢ رضوان‌ 
٣ حلف‌ الفضول‌
۴ حلف‌ الطیبین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢-  اصل‌ کلی‌ تعالیم‌ همة‌ انبیاء کدام‌ است‌ ؟
١ حفظ‌ بشر در خط‌ انقلاب‌ 
٢ استقبال‌ از مرگ‌ 
٣ استقبال‌ از کلیه‌ خطرها
۴ حفظ‌ بشر در خط‌ اعتدال‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣- حکم‌ روزة‌ روزه‌ دار، در مسافرت‌ بعد از ظهر چگونه‌ است‌ ؟
١ باطل‌ است‌ 
٢ صحیح‌ است‌ 
٣ کراهت‌ دارد 
۴ باید قضایش‌ را بجا آورد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴-  اساسی‌ترین‌ اصل‌ هر جهان‌ بینی‌ چیست‌ ؟
١ هدایت‌ مردم‌ به‌ شناخت‌ محیط‌ خویش‌ 
٢ هدایت‌ پیروان‌ کتب‌ به‌ راه‌ راست‌ 
٣ اعتقاد به‌ خدا 
۴ توجه‌ به‌ خود آن‌ مکتب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- خداوند می‌فرماید: «توبوا الی‌ الله‌ جمیعاً ایها...» 
١ المومنون‌ 
٢ الفاسقون‌ 
٣ المذنبون‌ 
۴ الملمون‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶-  کدام‌ قضیه‌ و اصل‌ بیانگر مبنای‌ تمامی‌ ادیان‌ آسمانی‌ است‌ ؟
١ آدمی‌ سرشت‌ همسان‌ دارد. 
٢ انسان‌ موجودی‌ آزاد است‌ 
٣ آدمی‌ معتقد به‌ معاد جسمانی‌ است‌ .
۴  انسان‌ دارای‌ فطریات‌ بالفعل‌ است‌  .

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- شالوده‌ نظام‌ اخلاقی‌ اسلام‌ بر چه‌ اصلی‌ استوار است‌ ؟
١ توحید
٢ معاد
٣ عدالت‌
۴ نبوت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨-  میوه‌ درخت‌ ایمان‌ چیست‌ ؟
١ صراط‌ مستقیم‌ 
٢ عمل‌ صالح‌
٣ ایمان‌ به‌ خدا 
۴  خضوع‌ قلبی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩-  استفاده‌ از اموال‌ دولتی‌ چه‌ حکمی‌ دارد ؟
١ مباح‌ است‌ 
٢ حرام‌ است‌ ولی‌ ضمان‌ ندارد 
٣ حرام‌ است‌ و ضمان‌ دارد 
۴ جایز است‌ ولی‌ ضمان‌ دارد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- کدامیک‌ از گزینه‌های‌ زیر از ابهام‌ آمیزترین‌ کلمات‌ است‌ ؟
١ غریزه‌ 
٢ علم‌ 
٣ سعادت‌ 
۴ فلسفه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١-  نماز جمعه‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟
١ مستحب‌ 
٢ واجب‌ عینی‌ 
٣ واجب‌ تخییری‌ 
۴ واجب‌ کفائی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- تعریف‌ (نظم‌) کدام‌ است‌ ؟
١ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ اخلاقی‌ تأمین‌ شود. 
٢ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ انسانی‌ تأمین‌ شود. 
٣ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ حق‌ گرایانه‌ تأمین‌ شود. 
۴ گردآمدن‌ اجزاء مختلف‌ در یک‌ مجموعه‌ بطوریکه‌ هدفی‌ واقعی‌ تأمین‌ شود.  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- هرگاه‌ قانون‌ به‌ معنی‌ امری‌ تکوینی‌ باشد، در این‌ صورت‌ قضیه‌ای‌ است‌ کلی‌ که‌ از ثبوت‌ یک‌ امر... برای‌ موضوعی‌... حکایت‌ می‌کند.
١ اعتباری‌، اعتباری‌ 
٢  اعتباری‌، ذهنی‌ 
٣  عینی‌ ،عینی‌ 
۴ ذهنی‌، عینی‌  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- قرآن‌ کریم‌ چه‌ کسی‌ را «ولی‌ مطلق‌» معرفی‌ می‌کند و معنای‌ «ولایت‌» چیست‌ ؟
١ ائمه‌ اطهار (ع‌) - دوست‌ 
٢ پیامبر (ص‌) - یاور
٣ خداوند متعال‌ - یار و دوست‌ 
۴ خداوندمتعال‌ - سرپرست‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- کدامیک‌ از آبهای‌ زیر پاک‌ کننده‌ نجاست‌ نیست‌ ؟
١ آب‌ چاه‌ 
٢   آب‌ قلیل‌ 
٣ آب‌ کر
۴  آب‌ مضاف‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶-  این‌ حدیث‌ فرمودة‌ کیست‌؟ «گناه‌ نکردن‌ آسانتر از توبه‌ کردن‌ است‌» .
١ پیامبر (ص‌) 
٢ علی‌ (ع‌) 
٣ امام‌ باقر (ع‌) 
۴ امام‌ هادی‌ (ع‌) 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧-  از نظر قرآن‌، معاد به‌ چه‌ کیفیتی‌ خواهد بود ؟
١ روحانی‌ 
٢ جسمانی‌ 
٣ برزخی‌ 
۴ نفسانی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- کدام‌ مورد شرک‌ خفی‌ است‌ ؟
١ بت‌ پرستی‌ در خفا 
٢ عدم‌ ایمان‌ به‌ یگانگی‌ خداوند 
٣ کبر و خودبینی‌
۴  عدم‌ معرفت‌ کامل‌ نسبت‌ به‌ خداوند  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩-  پی‌ بردن‌ به‌ علم‌ و دانش‌ کسی‌ از روی‌ مشاهده‌ و آثار و مصنوعات‌ او چگونه‌ استدلالی‌ است‌ ؟
١ حسی‌ 
٢ تجربی‌ 
٣ عقلی‌ 
۴ از راه‌ مشاهده‌ مستقیم‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠-  در نظر امام‌ صادق (ع‌) منظور از عبارت‌ «فمن‌ ثقلت‌ موازینه‌» کدام‌ است‌ ؟
١ حسنات‌ 
٢ سیئات‌ 
٣ تکفیر 
۴ توبه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- چه‌ اقدامی‌ از شرایط‌ کمال‌ توبه‌ بوده‌ ما به‌ نحوی‌ که‌ شخص‌ به‌ مراتب‌ کامل‌ توبه‌ نایل‌ می‌شود ؟
١ جبران‌ کردن‌ فرایض‌
٢ ادای‌ حقوق دیگران‌ 
٣ عزم‌ بر ترک‌ گناهان‌ 
۴ چشیدن‌ زحمت‌ عبادت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- وقتی‌ در قرآن‌ کریم‌ از اهل‌ جهنم‌ سوال‌ می‌شود: «چه‌ چیز شما را درآورد در آتش‌ سوزان‌؟» چه‌ پاسخی‌ می‌دهند ؟
١ از عدالت‌ پیشه‌ گان‌ نبودیم‌
٢ از نمازگزاران‌ نبودیم‌ 
٣ حق‌ رعیت‌ را رعایت‌ نکردیم‌ 
۴  حق‌ حاکم‌ را رعایت‌ نکردیم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣-  قرآن‌ کریم‌ درکدام‌ آیه‌ شریفه‌ بازگشت‌ انسان‌ وهمه‌ اموررابه‌ سوی‌ خدامعرفی‌ می‌کند؟
١ انالله‌ واناالیه‌ راجعون‌
٢ الاالی‌ الله‌ تصیرالامور
٣ سلام‌ علیکم‌ بماصبرتم‌ ونعم‌ عقبی‌ الدار
۴ لهم‌ دارالسلام‌ عندربهم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- کدام‌ گزینه‌ از گناهان‌ «قلبی‌» است‌ ؟
١ کینه‌، ریا، حسد 
٢ ایذاء دیگران‌ ، غرور، کبر 
٣ فحاشی‌، خودپسندی‌، عجب‌ 
۴ غیبت‌، عداوت‌ مومن‌، نفاق

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- امام‌ صادق علیه‌ السلام‌ فرمود: «هرگاه‌ خواستید به‌ رقت‌ و لطافت‌ قلبی‌ برسید ......... 
١ به‌ سفر حج‌ بروید 
٢ نماز بخوانید 
٣ مرگ‌ خود را بیاد آورید 
۴ عفو و گذشت‌ نمائید 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- نصب‌ حجرالاسود به‌ دست‌ چه‌ کسی‌ صورت‌ گرفت‌؟ 
١ رسول‌ اکرم‌ (ص‌) 
٢ علی‌ (ع‌) 
٣ ابوطالب‌ 
۴ عبدالمطلب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- کدام‌ گزینه‌ ازصفات‌ سلبیه‌ خداوند است‌ ؟
١ حیّ
٢ قیّوم‌ 
٣ متکبّر 
۴ متغیّر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- منظور از «قیامت‌ صغری‌» چیست‌؟
١ مرگ‌ 
٢ عالم‌ برزخ‌   
٣  همان‌ قیامت‌ کبری‌ است‌    
۴  مکافات‌ دنیوی

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- کدام‌ مورد زیربنای‌ اخلاق است‌ ؟
١ عمل‌ خالص‌ 
٢ انسان‌شناسی
٣ وحی‌ 
۴ عبادت‌ و بندگی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠-  نیازمندی‌ وعدم‌ استقلال‌ موجودات‌ در برابر خداوند، مبین‌ چه‌ مرتبه‌ای‌ از توحید است‌ ؟
١ نظری‌ 
٢ ذاتی‌ 
٣ افعالی‌ 
۴ عملی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 نویسنده : علی علوی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :معارف اسلامی