١-  مقدار  a+b  در عدد x187b2a6 برابر با چه‌ مقداری‌ باشد تا این‌ عدد بر11بخش‌پذیر باشد؟
١ 8
٢ 3
٣ 7
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- کدام‌ بیان‌ برای‌ پدیدة‌ غیرممکن‌ نادرست‌ است‌ ؟
١ مکمل‌ پدیدة‌ قطعی‌
٢ خارج‌ فضای‌ نمونه‌ ای‌ 
٣ با احتمال‌ وقوع‌ صفر 
۴ با احتمال‌ وقوع‌ کمتر از 5/0 


 


--------------------------------------------------------------------------------
 
٣- در سری‌ اعداد 000 و 9 و 5/7 و 6 کدام‌ 5 برابر جمله‌ اول‌ است‌ ؟
١ جمله‌ سی‌ ام‌ 
٢ جمله‌ پانزدهم‌ 
٣ جمله‌ شانزدهم‌
۴ جمله‌ هفدهم‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴- درجه‌ چند جمله‌ای‌  2x2y3+3xy2+1کدام‌ است‌؟
١ 3
٢ 2
٣ 5
۴ 7

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵-  با حروف‌ کلمه‌ «ایرانیان‌» چند کلمة‌ 8 حرفی‌ می‌ توان‌ نوشت‌ ؟
١ 3360
٢ 2140
٣ 1480
۴ 1680

--------------------------------------------------------------------------------
 
۶- در یک‌ تصاعد حسابی‌ جملات‌ هفتم‌ و هفدهم‌ به‌ ترتیب‌ 5 و 23 می‌باشد. جمله‌ دوازدهم‌ کدام‌ است‌؟
١ 13
٢ 14
٣ 15
۴ 16

--------------------------------------------------------------------------------
 
٧- مجموع‌ 4 عدد صحیح‌ متوالی‌ برابر 30 است‌، نصف‌ کوچکترین‌ آنها بعلاوه‌ ثلث‌ بزرگترین‌ آنهاکدام‌ است‌؟
١ عدد بزرگتر
٢ عدد کوچکتر
٣ عدد کوچکتر بعلاوه‌2
۴ عدد بزرگتر منهای‌2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٨- دو نقطه (A(a,a+2 و (B(a,a-2 نسبت به کدامیک از خطوط زیر، قرینه یکدیگرند؟
١ x=a
٢ y=a
٣ y=-a
۴ x=2a

--------------------------------------------------------------------------------
 
٩- 6 نقطه‌ روی‌ محیط‌ یک‌ دایره‌ قرار دارند، از وصل‌ کردن‌ هر دو نقطه‌ چند وتر بدست‌ می‌ آید ؟
١ 14
٢ 28
٣ 56
۴ 15 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٠- مجموع‌ مقسوم‌ علیه‌های‌ عدد 20 چقدر است‌ ؟
١ 40
٢ 42
٣ 44
۴ 46 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١١- اگر  f(x-3)=x2-3xباشد،( f(x کدام‌ است‌؟
١ x2-9x+18
٢ x2-3x+9
٣ x2+3x+18
۴ x2+3x

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٢- اگر در مثلثی a3=b3+c3 باشد زاویه روبرو به ضلع a:
١ حاده است
٢ قائمه است
٣ منفرجه است
۴ برابر عدد پی است

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٣- در یک‌ پیمان‌ مزارعه‌ که‌ محصول‌ 60 تن‌ گندم‌ می‌باشد، سهم‌ مالک‌ 24 تن‌ بوده‌ است‌، سهم‌ زارع‌ چند درصد از محصول‌ خواهد بود ؟
١ 60
٢ 40
٣ 65
۴ 67 

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۴- اگر اعداد 5+ p  و 3+ 4pو2- 8pسه‌ جمله‌ متوالی‌  از یک‌ تصاعد عددی‌ باشند قدر نسبت‌ تصاعد کدام‌ است‌؟
١ 7
٢ 3
٣ 5
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۵- به ازای چه مقادیری از m، معادلهm2-1) x+m+1=0 ) ممتنع است؟
١ m=1
٢ m=-1
٣ m=2
۴ m=0

--------------------------------------------------------------------------------
 
١۶- عکس‌ یک‌ عدد با ربع‌ آن‌ برابر است‌، آن‌ عدد کدام‌ است‌ ؟
١ 2
٢ 3
٣ 4
۴ 8

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٧- مجموع‌ اعداد طبیعی‌ فرد برابر است‌ با:
١ n2
٢ n2+n
٣ n2+1
۴ 3n2

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٨- مجموع ریشه های معادله x4-5x2-72=0 برابر است با:
١ 5
٢ 0
٣ 25
۴ 10

--------------------------------------------------------------------------------
 
١٩- یک‌ ذوزنقه‌ وقتی‌ متوازی‌ الاضلاع‌ است‌ که‌: 
١ دو ساق آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
٢ قطرهای‌ آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
٣ دو قاعده‌ آن‌ با هم‌ مساوی‌ باشند 
۴ دو زاویه‌ روبروی‌ آن‌ مکمل‌ باشند. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٠- مجموع‌ زاویه‌های‌ یک‌ پنج‌ ضعلی‌ 540 درجه‌ است‌ و اندازه‌ زاویه‌ها یک‌ تصاعد حسابی‌ تشکیل‌ می‌دهد. اگر بزرگترین‌ زاویه‌ 136 درجه‌ باشد، کوچکترین‌ زاویه‌ چند درجه‌ است‌؟
١ 80
٢ 96
٣ 108
۴ 74

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢١- معادله x4+mx2=5 چند ریشه حقیقی دارد؟
١ دو ریشه
٢ چهار ریشه
٣ بستگی به m دارد
۴ ریشه حقیقی ندارد

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٢- حجم‌ یک‌ مکعب‌ 28 مترمکعب‌ است‌، می‌خواهیم‌ این‌ مکعب‌ را از مخمل‌ بپوشانیم‌، چند متر مخمل‌ مورد نیاز است‌ ؟
١ 36
٢ 81
٣ 54
۴ 28

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٣- مشتق‌ تابع( 3x3(5x2-xکدام‌ است‌؟
١ (3x2(25x-4
٢ 25x4-12x3
٣ 75x4-x3
۴ (3x3(25x-4

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- مقدار  a+b  در عدد 6 a 2 b 187 برابر باچه‌ مقداری‌ باشد تا این‌ عدد بر 11 بخش‌پذیر باشد ؟
١ 8
٢ 3
٣ 7
۴ 6 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵-  برای‌ یک‌ بنگاه‌ اقتصادی‌ که‌ هزینه‌ متغیر تولید هر واحد کالا در آن‌ 15 تومان‌ و قیمت‌ فروش‌ هر واحد 25 تومان‌ می‌باشد، اگر هزینه‌  ثابت‌ تولید را 000/100 تومان‌ در نظر بگیریم‌، نقطه‌ سربسر درآمد و هزینه  بنگاه‌ چه‌ مقدار تولید است‌؟
١ 5000
٢ 7500
٣ 10000
۴ 12500

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- دو ریشه‌ معادله‌   x4-2x3+2x+1=0 عبارتند از  x=-1,1 معادله‌ درجه‌ دومی‌ که‌ ریشه‌هایش‌ در ریشه‌ دیگر این‌ معادله‌ باشد، کدامست‌ ؟
١ x2-5x-1=0
٢ x2+2x-2=0
٣ x2+5x-1=0
۴ x2-2x-1=0

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- مجموع‌ سود 17 ماهه‌ یک‌ سپرده‌ بانکی‌ با مبلغ‌ 000/000/60 ریال‌ با نرخ‌ 15% چقدر است‌؟
١ 000/500/12ریال‌
٢ 000/750/12ریال
٣ 000/000/13ریال‌
۴ 000/250/13ریال‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨- در یک‌ عدد دو رقمی‌ اگر جای‌ رقم‌ها را عوض‌ کنیم‌ 45 واحد به‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. تفاضل‌ رقم‌ دهگان‌ و یکان‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 5
٢ 3
٣ 4
۴ 2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- واریانس‌ اعداد 19و16و13و10و7 را حساب‌ کنید. 
١ 9
٢ 12
٣ 15
۴ 18

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- مجموع‌ مربعات‌ دو عدد صحیح‌ متوالی‌ 925 می‌باشد. مجموع‌ این‌ دو عدد کدام‌ است‌؟ 
١ 41
٢ 43
٣ 45
۴ 47 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١- اگر از تمام‌ داده‌های‌ آماری‌ 3 واحد کم‌ کرده‌ و حاصل‌ را بر 4 تقسیم‌ کنیم‌ میانه‌ داده‌ها برابر 4 خواهد شد.میانه‌ داده‌ها درابتدا چقدر بود؟
١ 19
٢ 12
٣ 15
۴ 16

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- به‌ ازای‌ کدام‌ مقدار  m   معادلة‌ m+1)x2+(m2-9)x-2=0 ) دو ریشه‌ قرینة‌ حقیقی‌ دارد؟
١ 1-
٢ 3-
٣ 3
۴ 9

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- در یک‌ تصاعد هندسی‌ حاصلضرب‌ جملات‌ سوم‌ و پنجم‌ مساوی‌ جملة‌ هشتم‌ است‌. تفاضل‌ جمله‌ اول‌ و قدرنسبت‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 1
٢ 1-
٣ 0
۴ 2

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- از میان‌ 10 نفر به‌ چند طریق‌ می‌توان‌ یک‌ گروه‌ 4 نفری‌ انتخاب‌ کرد؟
١ 120
٢ 126
٣ 210
۴ 420

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- معادلة‌   4x4+x3-3x2-x-1=0 چند ریشه‌ گویا دارد؟
١ 0
٢ 1
٣ 2
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- حاصلضرب‌ دو عدد فرد متوالی‌ 323 است‌. مجموع‌ این‌ دو عدد کدامست‌ ؟
١ 32
٢ 34
٣ 35
۴ 36

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧- طول‌ یک‌ نقطه‌ بحرانی‌ تابعy=x2e-x‌  و نوع‌ آن‌ کدام‌ است‌؟
١  0= x  ماکزیمم‌ 
٢  0= x  می‌نیمم‌
٣  1= x  می‌نیمم‌ 
۴   1= x عطف‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- در معادلة‌  x2-3x+4a-2=0، اگر ریشه‌ها عکس‌ قرینة‌ هم‌ باشند،  a  برابر با کدامیک‌ از مقادیر زیر است‌ ؟
١ 4
٢ 3
٣ 2
۴ 1

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩- اگر 14+ a  و 21 و  a   سه‌ جمله‌ متوالی‌ یک‌ تصاعد حسابی‌ با جملة‌ اول‌  a  باشند، جمله‌ چهارم‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 28
٢ 35
٣ 43
۴ 49

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- اگر  a>0  و دو معادله‌x2+4x+a=0   و  x2+x-2a=0 دارای‌ یک‌ ریشه‌ مشترک‌ باشند، آنگاه‌ این‌ ریشه‌ مشترک‌ کدام‌ یک‌ از جوابهای‌ زیر است‌ ؟
١ 3-
٢ 1-
٣ 1
۴ 3

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- میانگین‌ اولین‌ پانزده‌ عدد درست‌ مثبت‌ کدام‌ است‌ ؟
١ 8
٢ 75
٣ 16
۴ هیچکدام‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢- قرینه‌ منحنی‌  y=x2-2x+5نسبت‌ به‌ خط‌ 1= x کدام‌ است‌ ؟
١ y=x2-2x+5
٢ y=x2-4x+1
٣ y=x2+2x-3
۴ y=x2-2x+5

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌؟
35،41،41،48،48،56،56
١ 65
٢ 64
٣ 62
۴ 61

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- نقطه‌ بحرانی‌ تابع‌ z=2x2-2xy+y2-3y کدام‌ است‌؟
١ (5/1،0-)
٢ (5/1،0) 
٣ (1،2-) 
۴ (1،2)

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- در ادامه‌ رشته‌ اعداد زیر چه‌ عددی‌ باید نوشت‌؟
3،6،18،72
١ 144
٢ 216
٣ 360
۴ 288

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- در مسأله‌ قبل‌ نوع‌ نقطه‌ بحرانی‌ کدام‌ است‌؟
١ زینی‌ 
٢ ماکزیمم‌نسبی‌
٣ می‌نیمم‌مطلق‌
۴ ماکزیمم‌مطلق‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- معادلة‌   4x 4 +x 3-3x2-x-1=0  چند ریشة‌ گویا دارد ؟
١ 0
٢ 1
٣ 2
۴ 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨-  قیمت‌ یک‌ دوربین‌ عکاسی‌ 570 تومان‌ است‌. این‌ مبلغ‌ 5 درصد از قیمت‌ خرید آن‌ کمتر است‌. مبلغ‌ خرید چند تومان‌ است‌ ؟
١ 600 تومان‌ 
٢ 575 تومان‌ 
٣ 585 تومان‌ 
۴ 595 تومان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- شرط‌ آنکه‌ سه‌ تابع‌ ( y3(x),y2(x),y1(xمستقل‌ خطی‌ باشند آن‌ است‌ که‌ همواره‌:
١ w(y1,y2,y3)=0
٢ (w(y1,y2,y3مساوی صفر نیست
٣ a1y1+a2y2+a3y3=0 
۴ a1y1+a2y2+a3y3 مساوی صفر نیست

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- باقیمانده‌ تقسیم‌ x5+x+1 بر x2+x+1 کدام‌ است‌؟
١ صفر 
٢ 1
٣ 2
۴ 3

--------------------------------------------------------------------------------نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :ریاضی