١- کدام‌ حرف‌ جمله‌ پیرو را به‌ جمله‌ اصلی‌ می‌پیوندد؟
١ در
٢ تا
٣ با
۴ از

-----------------------------------------------------
 
٢- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ............... جملة‌ «اسنادی‌» هستند: 
١ در کیفر فلک‌ غلط‌ و اشتباه‌ نیست‌. 
٢ میدان‌ همت‌ است‌ جهان‌، خوابگاه‌ نیست‌
٣ یغماگر است‌ چون‌ تو کسی‌، پادشاه‌ نیست‌. 
۴ تحقیق‌ حال‌ گوشه‌ نشینان‌ گناه‌ نیست‌ .

بقیه در ادامه مطلب


---------------------------------------------------------
 
٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اسم‌ مصغر» هستند. 
١ تپانچه‌ 
٢ کمانچه‌ 
٣ برگچه‌ 
۴ تربچه‌ 

---------------------------------------------------------
 
۴-  مفهوم‌ کلی‌ کدام‌ گزینه‌ با بقیه‌ تفاوت‌ دارد؟ 
١ دست‌ از مس‌ وجود چو مردان‌ ره‌ بشوی‌ تاکیمیای‌ عشق‌ بیابی‌ و زرشوی‌ 
٢ وجه‌ خدا اگر شودت‌ منظر نظر زین‌ پس‌ شکی‌ نماند که‌ صاحب‌ خبر شوی‌ 
٣ مکن‌ در جسم‌ و جان‌ منزل‌ که‌ این‌ دون‌ است‌ و آن‌ والا قدم‌ زین‌ هر دو بیرون‌ نه‌ نه‌ اینجاباش‌ و نه‌ آنجا
۴ چه‌ مانی‌ بهرمرداری‌ چو زاغان‌ اندرین‌ پستی‌ قفس‌ بشکن‌ چو طاووسان‌ یکی‌ برپربرین‌ بالا

-----------------------------------------------------------
 
۵- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... اشتباه‌ املایی‌ دیده‌ می‌شود. 
١ هیچ‌ موضوعی‌ نیست‌ که‌ فکر روشن‌ و تیزبینی‌ او را به‌ تأمل‌ برنیانگیزد. 
٢  بیفراشتند آن‌ زمان‌ یال‌ را      ززین‌ برکشیدند کوپال‌ را. 
٣   با دیگران‌ بعض‌ حقوق که‌ متعسّر است‌ اسقاط‌ نمایند تا کار به‌ حرج‌ و ضیق‌ نیانجامد .
۴  بی‌ فایده‌ هرکه‌ عمر درباخت‌      چیزی‌ نخرید و زربیانداخت‌. 

-------------------------------------------------------------
 
۶- همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ..... از جهتی‌ همگون‌ هستند. 
١ کمک‌ کردن‌ 
٢ پنهان‌ کردن‌ 
٣  نوکردن‌ 
۴ پاک‌ کردن‌ 

-----------------------------------------------------------
 
٧- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ....... ضمیر مبهم‌ آمده‌ است‌. 
١ هریکی‌ از وی‌ مرادی‌ خواست‌ کرد 
٢ خبر از دوست‌ ندارد که‌ زخود باخبر است‌ 
٣  آن‌ یکی‌ طوطی‌ زدردت‌ بوی‌ برد  
۴ جمله‌ را وعده‌ بداد آن‌ نیکمرد 

-----------------------------------------------------------
 
٨- جملة‌ «دانش‌ آموز درس‌ خود را خوب‌ جواب‌ ........ » با کدام‌ گزینه‌ کامل‌ می‌ شود ؟
١ و نمره‌ خوب‌ می‌ گرفت‌ 
٢ گفته‌ و نمره‌ عالی‌ گرفت‌ 
٣ و معلم‌ او را آفرین‌ گفت‌ 
۴ و نمرة‌ عالی‌ گرفت‌ 

------------------------------------------------------------
 
٩- کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر از نظر تعداد جمله‌ برابر هستند ؟
 1 - چون‌ درآمد در میان‌ غیرخدا     تیغ‌ را دیدم‌ نهان‌ کردن‌ سزا
 2 - که‌ نیم‌، کوهم‌ ز صبرو حلم‌ و داد       کوه‌ راکی‌ در رباید تند باد؟
 3 - خشم‌ بر شاهان‌ شه‌ و ما را غلام‌       خشم‌ را من‌ بسته‌ام‌ زیر لگام‌
 4 - او خدو انداخت‌ بر روی‌ علی‌      افتخار هر نبّی‌ و هر ولی‌
١ (1و4) 
٢ (2و4) 
٣ (1و2)  
۴ (2و3)

--------------------------------------------------------------
 
١٠- با توجه‌ بیت‌ «خواب‌ نوشین‌ بامداد رحیل‌ باز دارد پیاده‌ زسبیل‌» نقش‌ کدام‌ کلمه‌ نادرست‌ است‌؟
١ رحیل‌:اضافی‌
٢ خواب‌: فاعل‌
٣ پیاده‌:مفعول‌
۴ بامداد: قید

---------------------------------------------------------------
 
١١- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ...... از لحاظ‌ دستوری‌ درست‌ هستند: 
١ ارزیده‌ شد. 
٢ انداخته‌ می‌شد. 
٣ بخشیده‌ خواهد شد. 
۴   آفریده‌ شده‌ باشد .

---------------------------------------------------------------
 
١٢- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... از جهتی‌ مشابهت‌ دارند. 
١ حیاط‌ بزرگ‌ 
٢ طعام‌ شور
٣ طریق‌ دراز  
۴ طبلة‌ کوچک‌ 

------------------------------------------------------------
 
١٣-  املای‌ کلمات‌ همه‌ گزینه‌ها به‌ جز گزینه‌ ........ صحیح‌ است‌. 
١ خراجگذار 
٢ رهگذار
٣ سپاسگزار 
۴ خبرگزار 

-----------------------------------------------------------
 
١۴- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ..... فاقد «قید» نیست‌. 
١ فکر این‌ پنج‌ روز دریابی‌ 
٢ کنونت‌ که‌ امکان‌ گفتار هست‌ 
٣ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ 
۴ دوستی‌ را نشاید این‌ غدار 

------------------------------------------------------------
 
١۵- معنی‌ هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ........ نادرست‌ نیست‌. 
١ نهارکردن‌: گرسنه‌ ماندن‌ 
٢ برنشستن‌: سوارشدن‌ 
٣ دررفتن‌: داخل‌ شدن‌
۴ صورت‌ بستن‌: نقاشی‌ کردن‌ مناظر طبیعی‌  

------------------------------------------------------------
 
١۶- قدیمی‌ ترین‌ مراثی‌ را در اشعار که‌ می‌ توان‌ یافت‌ ؟
١ خاقانی‌ 
٢ انوری‌ 
٣ محتشم‌ 
۴ رودکی‌ 

----------------------------------------------------------
 
١٧-  دربارة‌ گزینش‌ فعل‌های‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ........ نادرست‌ هستند.
 خرد را تو روشن‌ بصرکرده‌ای‌
 چراغ‌ هدایت‌ تو بر کرده‌ای‌ 
١ کرده‌ای‌ - کرده‌ای‌ 
٢ روشن‌ کرده‌ای‌ - برکرده‌ ای‌
٣ بصرکرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 
۴ روشن‌ کرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 

-------------------------------------------------------------
 
١٨- نوع‌ ترکیب‌های‌ اضافی‌ در عبارت‌ «مادرگفت‌: مگر دست‌ تعرض‌ به‌ گرد کرده‌ و اندوختة‌ دیگران‌ یازیدی‌؟» به ترتیب‌ کدام‌ است‌ ؟
١ تخصیصی‌ ـ استعاری‌
٢ اقترانی‌ ـ ملکی‌
٣ تشبیهی‌ ـ ملکی‌ 
۴ تخصیصی‌ ـ اقترانی‌

------------------------------------------------------------------
 
١٩- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ......... همگون‌ هستند. 
١ هنوز 
٢ زود 
٣ فردا 
۴ هرگز 

-------------------------------------------------------------------
 
٢٠- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .......... از جهتی‌ بارز همگونی‌ دارند. 
١ جویا 
٢ رویا 
٣ پویا 
۴ میرا 

----------------------------------------------------------------
 
٢١-  به‌ کار بردن‌ کدام‌ کلمه‌ در نگارش‌ فارسی‌ مجاز است‌ ؟
١ افضل‌تر 
٢ اعلی‌تر 
٣ اعلم‌تر 
۴ اولی‌تر 

------------------------------------------------------------------
 
٢٢- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اضافة‌ استعماری‌» هستند. 
١ چشم‌ بصیر 
٢ دامان‌ طبیعت‌ 
٣ روح‌ باران‌ 
۴ گوش‌ جان‌

--------------------------------------------------------------
 
٢٣-  املای‌ همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... با توجه‌ به‌ معنی‌ آنها درست‌ است‌. 
١ قرین‌: یارو همنشین‌ 
٢ لحن‌: آواز 
٣ ابهت‌: شکوه‌ و بزرگی‌ 
۴ ساقری‌: تیماج‌  

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۴- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ..... فعل‌ مرکب‌ دیده‌ می‌شود 
١ داشت‌ بار می‌برد 
٢ رنج‌ می‌کشید 
٣ غبطه‌ خواهد خورد 
۴   هجوم‌ آورده‌اند

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۵- اگر بیت‌ «داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌ که‌ کند مادر تو با من‌ جنگ‌» اولین‌ بیت‌ از منظومه‌ای‌ باشد، آن‌ منظومه‌ چه‌ نام‌ دارد؟
١ رباعی‌
٢ قطعه‌
٣ غزل‌ 
۴ مثنوی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢۶- درشتی‌ نگیرد خردمند پیش‌
 نه‌ سستی‌ که‌ ناقص‌ کند قدر خویش‌ 
١ سه‌ 
٢ شش‌ 
٣ چهار 
۴ پنج‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٧- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... همگون‌ هستند. 
١ وصال‌ 
٢ هجران‌ 
٣ فراق 
۴ غریق‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٨- کتابهای‌ الهی‌ نامه‌ و مصیبت‌ نامه‌ اثر کیست‌ ؟
١ ناصر خسرو 
٢ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری‌
٣ نظامی‌ گنجوی‌
۴ عطار

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢٩- در کدام‌ قالب‌ شعری‌ هر بیت‌ قافیه‌ای‌ مستقل‌ از ادبیات‌ دیگر دارد ؟
١ مثنوی‌ 
٢ غزل‌ 
٣ قصیده‌ 
۴ قطعه‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٠- املای‌ کدام‌ کلمه‌ به‌ معنی‌ «خاک‌» درست‌ است‌؟
١ ثرا 
٢ ثری‌'
٣ سرا 
۴ سری‌' 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣١-  همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... همگون‌ هستند 
١ هنوز 
٢ زود 
٣ فردا 
۴ هرگز 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٢- کدام‌ لفظ‌ عینا از زبانهای‌ فرانسه‌ و انگلیسی‌، گرته‌ برداری‌ شده‌ است‌؟
١ نظرگاه‌
٢ دیدگاه‌
٣ منظر نظر 
۴ نقطه‌ نظر

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ............... ترکیب‌ وصفی‌ هستند. 
١ موسم‌ خزان‌
٢ نخل‌ باسق‌
٣ فرش‌ زمردین‌
۴ ابربهاره‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۴- همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ......... از جهتی‌ همگون‌ هستند. 
١ موچین‌ 
٢ درافشان‌ 
٣ مدادتراش‌ 
۴ جاروب‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۵- املای‌ کلمات‌ در همه‌ گزینه‌ به‌ جز گزینه‌ ..... با توجه‌ به‌ معنی‌ مقابل‌ آن‌ صحیح‌ است‌. 
١ اقصی‌ = دورتر 
٢ غبن‌ = زیان‌ یافتن‌ 
٣ احراز = به‌ دست‌ آوردن‌ 
۴ سیحه‌ = فریاد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣۶- معنی‌ همه‌ گزینه‌ها، جز گزینه‌ .....، درست‌ است‌.
١  پرداختن‌: خالی‌ کردن‌ 
٢  مجانبت‌: جانبداری‌ کردن‌ 
٣  مداعبت‌: مزاح‌ کردن‌ 
۴ صحبت‌: همنشینی‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٧-  «ی‌» در مصراح‌ «عجب‌ داری‌ از لطف‌ پروردگار» چگونه‌ یایی‌ است‌ ؟
١ نکره‌ 
٢ ضمیر 
٣ نسبت‌ 
۴ وحدت‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٨- هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ...... «اسم‌ مصدر» نیست‌. 
١ روا 
٢ سزا 
٣ یارا 
۴ پایا 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٣٩- در عبارت‌: باید به‌ شما توضیح‌ بدهم‌ که‌ دیروز، حسب‌ الفرمان‌ او را ملاقات‌ کردم‌، ناچارا به‌ سخنان‌ من‌  گوش‌ داد و پذیرفت‌ که‌ شما از ایشان‌،اعلم‌تر هستید و خوبیت‌ ندارد که‌ به‌ مخالفت‌ خود ادامه‌ دهید و در  خاتمه‌ پیشنهادات‌ خود را بیان‌ کرد) چند غلط‌ نگارشی‌ وجود دارد؟
١ دو
٢ سه‌
٣ چهار 
۴ پنج‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٠- گفتند: «یافت‌ می‌نشود ؛ جسته‌ایم‌ ما» گفت‌: «آن‌ که‌ یافت‌ می‌نشود، آنم‌ آرزوست‌»
 در بیت‌ فوق چند ضمیر وجود دارد ؟
١ شش‌ ضمیر
٢ هفت‌ ضمیر
٣ پنج‌ ضمیر
۴ هشت‌ ضمیر 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴١- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ ترکیبات‌ اضافی‌ هستند. 
١ شهد فایق‌ 
٢ کلاه‌ شکوفه‌ 
٣ فراش‌ باد 
۴ خلعت‌ نوروز 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٢-  املای‌ کلمات‌ در همه‌ گزینه‌ها به‌ جز گزینه‌ .... با توجه‌ به‌ معنی‌ مقابل‌ آن‌ صحیح‌ است‌. 
١ صیف‌ = تابستان‌ 
٢ غیظ‌ = خشم‌
٣ مذیقه‌ = تنگنا  
۴  مصائب‌ = سختی‌ها 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٣- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........... می‌تواند صفت‌ باشد. 
١ اخمو 
٢ سرخرگ‌ 
٣ برو 
۴ وزین‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۴- کدام‌ کلمه‌ با کلمه‌های‌ دیگر ارتباط‌ معنایی‌ کمتری‌ دارد ؟
١ پیاله‌ 
٢ قدح‌ 
٣ سفط‌ 
۴ صحن‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۵- دربارة‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... نادرست‌ نیستند.
 تنم‌ گر بسوزی‌، به‌ تیرم‌ بدوزی‌      جداسازی‌ این‌ خصم‌ سراز تن‌ من‌ 
١ از چهار جمله‌ ترتیب‌ یافته‌ است‌ و سه‌ مفعول‌ دارد. 
٢ یک‌ منادا دارد و مجموعاً عبارتی‌ است‌ مرکب‌ 
٣ همه‌، جمله‌های‌ پیرو هستند و فعل‌ مصراع‌ دوم‌ مرکب‌ است‌. 
۴ دو متمم‌ دارد و سه‌ فعل‌ متعدی‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴۶- در کدام‌ عبارت‌ نشانه‌ گذاری‌ رعایت‌ شده‌ است‌؟
١ بسیار صدقه‌ فرمود درویشان‌ را وپس‌ (از) نماز دیگر برنشست‌ 
٢  نه‌ هر که‌ به‌ قامت‌ مهتر! به‌ قیمت‌ بهتر
٣ کر«به‌ فتح‌ اول‌» ناشنوا
۴  عجب‌ روزگاری‌ است

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٧- «سیر آفاق و انفس‌ می‌کنند» یعنی‌: 
١ تأمل‌ در طبیعت‌ بی‌ جان‌ و جان‌ آدمی‌. 
٢ شناخت‌ جهان‌ انسان‌ مادی‌. 
٣ پژوهش‌ در جهان‌ افلاک‌ و ارواح‌ .
۴ دریافتن‌ شگفتی‌های‌ جهان‌ هستی‌. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٨- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ........ «قید مشترک‌» دیده‌ می‌شود. 
١ ای‌ آفتاب‌ حسن‌! برون‌ آ، دمی‌ زابر
٢ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ 
٣   یک‌ دم‌ غریق‌ بحر خدا شو، گمان‌ مبر 
۴ همچون‌ دم‌ عیسی‌ در کالبدم‌ جان‌ آرد 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۴٩- ارزش‌ ادبی‌ کدام‌ جمله‌ بیشتر است‌ ؟
١ امید را همچون‌ بذری‌ در مزرعه‌ دل‌ کاشتند. 
٢  بذر امید را در مرزعه‌ دل‌ کاشتند. 
٣  امید را چون‌ بذری‌ در دل‌ مانند مزرعه‌ کاشتند. 
۴  بذر امید را در دل‌ همچون‌ مزرعه‌ کاشتند. 

--------------------------------------------------------------------------------
 
۵٠- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... همگونی‌ دارند.
١ اخترفروزان‌ 
٢ نامه‌ رسان‌ 
٣ قضابگردان‌ 
۴ بذرافشان‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :ادبیات فارسی