١)در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
« تنی چند از روندگان ، متفق سیاهت بودند و شریک رنج و راحت، خواستم تا موافقت کنم، موافقت نکردند»
1) سه    2) دو    3) یک    4) چهار

2)معنی کدام واژه نادرست است؟
 1)کشف : لاک پشت                   2)جیب : گریبان        
 3)مرتجی :امیدوار                   4) ذهب : طلا

 

برای دیدن ادامه سوالات اینجا کلیک کنید.


3) بعد از فعل « است » در جملة « آنجا که هستی است زندگی ........» چه علامتی مناسب‌تر است؟
1) (،)   2)(؛)   3)(0)   4)( ـ )

4) با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است ؟
« چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم »
1) چنان ، صفت اشاره          2) خود ، مفعول   
3) خود ، مضاف الیه          4) کشتن ، مصدر

5) در عبارت زیر کدام علامت نگارشی نا مناسب به کار رفته است ؟
1) بهلول را گفتند:« دیوانگان بصره را بشمار .» گفت :« از حیز شمار بیرون است . اگر گویید عاقلان را بشمارم که معدودی چند بیش نیستند.»
1) نقطه بعد از بشمار    2) نقطه بعد از است
3) گیومه قبل از دیوانگان   4) گیومه بعد از نیستند
 
6) با توجه به بیت زیر کدام گزینه صحیح است ؟
ای نظامی پناه پرور تو   به درکس مرانم از درتو
 1) نظامی : منادی    2) پناه پرور: صفت فاعلی
 3) م : مفعول     4) کس : متمم

 

7)در عبارت زیر فاعل کدام است ؟
« اجل نا آمده مردم را حسد بکشد»
1) اجل   2) مستتر است   3) مردم   4) حسد
8) در بیت زیر مفعول کدام کلمه است ؟
فهم سخن چون نکند مستمع    قوت طبع از متکلم مجوی
1)سخن   2) قوت طبع   3) متکلم   4) فهم سخن

9) بیت زیر چند جمله‌ دارد؟
بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود  در دل مدار هیچ که زیرو زبر شوی
1) دو جمله            2) سه جمله   3) چهار جمله   4) پنج جمله

10)« انفاس کسی را شمردن » یعنی :
1) مراقبت کردن    2) نواختن
3) خفه کردن    4) از بین برد

11) ویژگی های جهان بینی که ایدئولوژی به آن نیازمند است ، کدام است ؟
1) ارزش فنی داشته باشد، پایدار باشد، به اجزاء خاص جهان مربوط شود.
2) به کل جهان مربوط باشد، ارزش علمی داشته باشد، شناسایی موقت داشته باشد.
3) به کل جهان مربوط باشد، پایدار باشد، ارزش نظری داشته باشد
4) زود گذر باشد، ارزش نظری داشته باشد ، به کل جهان مربوط باشد.

12) در زمینه منشأ ظلم کدام مورد نادرست است ؟
1) جهل   2) عجز   3) غرور   4) نیاز

13) کدام دسته از مجازاتها جنبة تنبیه و عبرت دارد؟
1) مکافات دنیوی    2) قرار دادی
3) عذاب قبر    4) عذاب اخروی

14) حقیقت حمد ستایش در برابر کدام صفات است ؟
1) جمال   2) سلبیه  3) فعلی   4) کمال

15) « رازقیت » از کدام قسم صفات خداوند متعال است ؟
1) ثبوتی  2) جلال   3) ذات   4) فعل

16)در زمینه شناسایی خداوند متعال از طریق فطرت، کدام گزینه صحیح است ؟
1) خداگرایی فطری ضرورتا" مستلزم خداشناسی فطری است .
2) خداگرایی فطری به ندرت مستلزم خداشناسی فطری است.
3)خداشناسی مربوط به عقل ولی تنها خداگرایی فطری است .
4)خداخواهی و خداجویی معلول گرایش حقیقت جویی در انسان است .

17) کدام مورد در باره قضا و قدرالهی صحیح است ؟
1) قضاء الهی به معنای خرق عادت و قدر الهی به معنای حتمیت آن است .
2) قضاء و قدر الهی درحیطه قوانین فلسفی بوده و حاکم بر قانون علت و معلول است .
3) قضاء و قدر الهی وجود هر موجودی را تنها از مجرای علت خاص خودش به وجود می آورد .
4) مستقیما" قضاء و قدر الهی به تمام موجودات بجز افعال اختیاری انسان تعلق می گیرد.

18) کدام مورد از عناصر اصلی تشکیل دهندة نظم نیست؟
1) برنامه ریزی    2) داشتن هدف
3) سازماندهی     4) علت مادی

19) روش حضرت ابراهیم برای رسیدن به مبداء اعلی و بیداری فطرت خداگرایی مردم ، تکیه به کدام گرایش فطری بود؟
1) تمایل به زیبایی    2) خیر خواهی
3) حس تقدس    4) حس نیکی

20) در زمینه معجزه پیامبران کدام عبارت صحیح است ؟
1) انگیزه خداجویی   2) چیزی خارق العاده
3) چیزی بی علت    4) کرامات انسانهای کامل


21) شما می خواهید فایل هایی که به Recycle Bin می فرستید فورا" پاک شود برای انجام این کار چه باید کنید؟
1) انتخاب گزینة setting از قسمت دکمة start.
2) انتخاب گزینة system درکنترل پانل .
3) کلیک راست بر روی Recycle Bin و انتخاب properties.
4) دوبار کلیک بر روی Recycle Bin و انتخاب گزینة Configure از منوی Tools

22) برای اینکه پنحره save as باز شود از جه کلیدی می توان استفاده نمود ؟
1)F4   2)F11   3)F10   4) F12

 23) شما یک پرینتر HP دارید برای نصب آن جه باید بکنید ؟
1) احرای برنامه Setup ویندوز95  وانتخاب Add printer .
2) انتخاب Add   از Device Manager و انتخاب printer  از لیست .
3) قراردادن دیسکت مربوط به درایو HP در دیسک درایو وانتخاب
Remove program/  Add از Control panel
4)دوبار کلیک برروی Add printer از شاخه printer

24)انواع درگاه در پشت سیستم عبارتند از :
1) درگاه سریال     2) درگاه موازی
3) درگاه سریال و درگاه موازی   4) درگاه سریال ، درگاه موازی و RS-232

25) محل اتصال پرینتر ، ماوس ، صفحه کلید و ........ به کامپیوتر چه نامیده می شود؟
1) PORT  2)SLOT  3)BUS  4)SOCKET
36) T is sufficient if:
1) its distribution is parametric-free
2) its distribution is known
3) distribution of data given T is known
4) distribution of data given T is  free from  the parameters.

37) A mode of population is:
1) a scale parameter                    
2) a location parameter
3) a shape parameter
4) a measure of variation

38) A  central moment is:
1) an average     2) a variance
3) a correlation     4) a mode

39) The likelihood function is a function of:
1) the parameters     2) the samples
3) samples and parameters   4) real numbers

40) Design of experiments is:
1) a method for calculating probability of observations
2) a method for generating observations
3) a science for repeated sampling
4) a method for model buildingنویسنده : علی علوی ; ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :کامپیوتر و واژه کلیدی :معارف اسلامی