نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

 

١-  هر دو واژه‌، در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... از جهتی‌ با هم‌ مشابهند. 

١ پذیرفتار، ویراستار 

٢ بُردار، نمودار 

٣ خریدار، خواستار

۴ برخوردار، پرستار 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- کدام‌ گزینه‌، از مفهوم‌ "دانا چو طلبه‌ عطار است‌، خاموش‌ و هنرنمای‌ و نادان‌ چو طبل‌ غازی‌، بلند آواز و  میان‌ تهی‌" دریافت‌  نمی‌شود؟

١ فضل‌ و هنر دانا، پوشیده‌ نمی‌ماند.

٢ فرد نادان‌، داعیه‌دار است‌.

٣ نادان‌ را فریاد رسی‌ نیست‌.

۴ آدم‌ دانا، فروتن‌ است‌. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینید


٣- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... حذف‌ حروف‌ اضافه‌ مشاهده‌ می‌شود.

1 - درون‌ را نیز در معنی‌ چنان‌ دار     که‌ خجلت‌ ناردت‌ گرشد پدیدار.

 2 - قافیه‌ اندیشم‌ و دلدار من‌     گویدم‌ مندیش‌ جز دیدار من‌.

 3- بیان‌ شوق چه‌ حاجت‌ که‌ سوز آتش‌ دل‌     توان‌ شناخت‌ ز سوزی‌ که‌ در سخن‌ باشد.

 4 - هرکسی‌ از خانه‌اش‌ عیبی‌ گرفت‌     این‌ ز خردی‌ و کجی‌ و آن‌ کم‌ و کاست‌ 

١  (2،3و4)

٢  (2،3)

٣  (فقط‌ 2) 

۴  (1و4) 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ... اسم‌ مشتق‌ فارسی‌ هستند. 

١ ساختمان‌ 

٢ سازمان‌ 

٣ راندمان‌ 

۴ زایمان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- همه‌ آثار زیر، بجز...، جزو منظومه‌های‌ حماسی‌ طبیعی‌ و ملی‌ است‌. 

١ انِه‌اید 

٢ رامایانا 

٣ گرشاسب‌ نامه‌

۴ مهابهارت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶-  کدام‌ کلمه‌ «مرکب‌» است‌ ؟

١ لابد 

٢ لابه‌ 

٣ لامع‌

۴ لاغر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧-  در همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ...... ضمایر «م‌» همگونی‌ دارند.

١ نور خورشیدم‌ فتاده‌ بر شما

٢ مهر است‌ بر دهانم‌ وافغانم‌ آرزوست‌ 

٣ به‌ گوش‌ آمدم‌ نالة‌ دردناک‌ 

۴ باشد هزار کینه‌ به‌ دل‌ زین‌ دو کافرم‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨-  همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... جملة‌ «اسمیه‌» هستند.

١ همه‌ آفریده‌ است‌ بالاو پست‌. 

٢  یا مَلَک‌ در صورت‌ آدم‌ پدیدار آمده‌ است‌. 

٣  برآن‌ بنده‌ حق‌ نیکوی‌ خواسته‌ است‌. 

۴ عالم‌ متهاون‌ سوار خفته‌ است‌. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩-  هر دو ترکیب‌، در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .......... همگونی‌ دارند. 

١ پیراهن‌ زرکش‌، شمع‌ نیمسوز 

٢ کفش‌ دستدوز، مردناشناس‌ 

٣ متن‌ دستنویس‌، داغ‌ جگرسوز 

۴ کاخ‌ نوساز، جلد زرکوب‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- «سربه‌ جیب‌ مراقبت‌ فرو بردن‌» کنایه‌ است‌ از.... 

١ به‌ احوال‌ باطن‌ خود پرداختن‌ 

٢ فانی‌ فی‌ الله‌ شدن‌ 

٣ غمگین‌ شدن‌ 

۴  دست‌ به‌ گریبان‌ شدن‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١-  معنی‌ همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ .... صحیح‌ است‌ .

١ استغنا: بی‌ نیازی‌

٢ یازدیدن‌: درازکردن‌ 

٣ استیفا: کناره‌گیری‌ از کار

۴ سحاب‌: ابر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢- در هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ........... «ضمیر» نیامده‌ است‌. 

١ از عظمت‌ ماورای‌ فکرت‌ دانا 

٢ که‌ به‌ ایماکنند گاه‌ اظهار 

٣ قدر مجموعة‌ گل‌ مرغ‌ سحر داند و بس‌ 

۴ که‌ بحر بیکران‌ در ظرف‌ ناید 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- نوع‌ و ساخت‌ دستوری‌ کدام‌ گزینه‌ با کلمه‌های‌ دیگر متفاوت‌ است‌؟

١ گفتار

٢ کردار

٣ رفتار 

۴ پرستار

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴-  «وفا را به‌ سر بردن‌» یعنی‌ چه‌ ؟

١ وفا نکردن‌ 

٢ شرط‌ وفاداری‌ را تماماًبه‌ جای‌ آوردن‌ 

٣ جور و جفا کردن‌ 

۴  پیوسته‌ وفادار نبودن‌  

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵-  «اسرار» تخلص‌ شعری‌ کیست‌ ؟

١ ملاهادی‌ سبزواری‌ 

٢ ملامحسن‌ فیض‌ 

٣ ملااحمد نراقی‌ 

۴ ملامحسن‌ نائینی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶- همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... «اسم‌ جامد» هستند. 

١ چایمان‌ 

٢ میهمان‌ 

٣ دودمان‌ 

۴ خانمان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧-  همة‌ اسمها، جز ....... مشتق‌ هستند: 

١ مویه‌ 

٢ پویه‌ 

٣ گویه‌ 

۴ رویه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ...... از جهتی‌ مشابهت‌ دارند. 

١ میوة‌ دست‌ چین‌

٢ پیکر عرق سوز 

٣ کاخ‌ اسرارآمیز 

۴ جوان‌ کوه‌ پیما 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٩-  کدام‌ گزینه‌ نادرست‌ است‌؟ 

١ خسی‌ در میقات‌ سفرنامه‌ حج‌ جلال‌ آل‌ احمد است‌.

٢ روزها، شرح‌ حالی‌ است‌ که‌ محمد علی‌ اسلامی‌ ندوشن‌ 

٣ دیداری‌ با اهل‌ قلم‌، از دکتر عبدالحسین‌ زرین‌ کوب‌

۴ رساله‌ دلگشا، از عبیدزاکانی‌ در قرن‌ هشتم‌ نوشته‌ شد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٠-  کدام‌ گزینه‌ ترکیب‌ وصفی‌ است‌؟

١ مردِ دانشمندِ پاک‌ نهادِ خویش‌ سخن‌ 

٢ شرمندگیِ نداشتن‌ لباسِ فاخر

٣ دیدار خوبِ یوسف‌ کنعان‌

۴ دلِ پاکِ انسانِ خداجوی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢١-  همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌.......... از جهتی‌ همگونی‌ کامل‌ دارند. 

١ گوارشت‌ 

٢ کنشت‌ (معبد) 

٣ بُرشت‌ 

۴ کُنشت‌ (کردار)  

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٢- با توجه‌ بیت‌ «خواب‌ نوشین‌ بامداد رحیل‌ باز دارد پیاده‌ زسبیل‌» نقش‌ کدام‌ کلمه‌ نادرست‌ است‌؟

١ رحیل‌:اضافی‌

٢ خواب‌: فاعل‌

٣ پیاده‌:مفعول‌

۴ بامداد: قید

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٣- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... اشتباه‌ املایی‌ دیده‌ می‌شود. 

١ هیچ‌ موضوعی‌ نیست‌ که‌ فکر روشن‌ و تیزبینی‌ او را به‌ تأمل‌ برنیانگیزد. 

٢  بیفراشتند آن‌ زمان‌ یال‌ را      ززین‌ برکشیدند کوپال‌ را. 

٣   با دیگران‌ بعض‌ حقوق که‌ متعسّر است‌ اسقاط‌ نمایند تا کار به‌ حرج‌ و ضیق‌ نیانجامد .

۴  بی‌ فایده‌ هرکه‌ عمر درباخت‌      چیزی‌ نخرید و زربیانداخت‌. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۴- جملة‌ «دانش‌ آموز درس‌ خود را خوب‌ جواب‌ ........ » با کدام‌ گزینه‌ کامل‌ می‌ شود ؟

١ و نمره‌ خوب‌ می‌ گرفت‌ 

٢ گفته‌ و نمره‌ عالی‌ گرفت‌ 

٣ و معلم‌ او را آفرین‌ گفت‌ 

۴ و نمرة‌ عالی‌ گرفت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۵-  دربارة‌ گزینش‌ فعل‌های‌ بیت‌ زیر، همه‌ گزینه‌ها جزگزینة‌ ........ نادرست‌ هستند.

 خرد را تو روشن‌ بصرکرده‌ای‌

 چراغ‌ هدایت‌ تو بر کرده‌ای‌ 

١ کرده‌ای‌ - کرده‌ای‌ 

٢ روشن‌ کرده‌ای‌ - برکرده‌ ای‌

٣ بصرکرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 

۴ روشن‌ کرده‌ای‌ - هدایت‌ کرده‌ای‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۶- درشتی‌ نگیرد خردمند پیش‌

 نه‌ سستی‌ که‌ ناقص‌ کند قدر خویش‌ 

١ سه‌ 

٢ شش‌ 

٣ چهار 

۴ پنج‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٧- در کدام‌ قالب‌ شعری‌ هر بیت‌ قافیه‌ای‌ مستقل‌ از ادبیات‌ دیگر دارد ؟

١ مثنوی‌ 

٢ غزل‌ 

٣ قصیده‌ 

۴ قطعه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٨-  «ی‌» در مصراح‌ «عجب‌ داری‌ از لطف‌ پروردگار» چگونه‌ یایی‌ است‌ ؟

١ نکره‌ 

٢ ضمیر 

٣ نسبت‌ 

۴ وحدت‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٩- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ........ «قید مشترک‌» دیده‌ می‌شود. 

١ ای‌ آفتاب‌ حسن‌! برون‌ آ، دمی‌ زابر

٢ هردم‌ از عمر می‌رود نفسی‌ 

٣   یک‌ دم‌ غریق‌ بحر خدا شو، گمان‌ مبر 

۴ همچون‌ دم‌ عیسی‌ در کالبدم‌ جان‌ آرد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٠- عبارت‌ در «چهل‌ سالگی‌ از خواب‌ چهل‌ ساله‌ بیدار شد و به‌ مذهب‌ اسماعیلی‌ روی‌ آورد و مرتبه‌ حجت‌  یافت‌» وصف‌ حال‌ کیست‌؟

١ سنایی‌ غزنوی‌

٢ عطار نیشابوری‌

٣ شهید بلخی‌ 

۴ ناصر خسرو

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣١- بیت‌ «ملکاذکرتوگویم‌ که‌ توپاکی‌ و خدائی‌ / نروم‌ جز به‌ همان‌ ره‌ که‌ توام‌ راهنمائی‌» دارای‌ چند جمله‌ است‌؟

١ سه‌ 

٢ چهار 

٣ پنج‌ 

۴ شش‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٢-  همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... همگون‌ هستند ؟

١ وصال‌ 

٢ هجران‌ 

٣ فراق

۴ غریق‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٣- با توجه‌ به‌ مفهوم‌ دو مصراح‌: «گرچه‌ بیرون‌ تیره‌ بود و سرد، همچون‌ ترس‌» و تو را ترس‌ شفاف‌ فرا می‌گیرد» بین‌ دو کلمه‌ «ترس‌» کدام‌ رابطه‌ برقرار است‌: 

١ تشابه‌ 

٢ تضاد 

٣ تناسب‌ 

۴ ترادف‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۴-  همه‌ گزینه‌ها جز گزینه‌ ... فعل‌ ساده‌ هستند. 

١ افکنده‌ شده‌ بود 

٢ بخشوده‌ بوده‌ است‌ 

٣ برمی‌ گذشته‌ است‌ 

۴ داشتند می‌ریختند 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۵- کدام‌ گزینه‌ بهتر می‌تواند عبارت‌ «تا آنچه‌ خواهد گفت‌ در خاطر مقرر نگرداند در ..... نیاورد» را کامل‌ کند ؟

١ جواب‌ 

٢ کتابت‌ 

٣ زبان‌ 

۴ نطق‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۶- در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... «دوش‌» نقش‌ قیدی‌ دارد. 

١ ز کشتی‌ گرفتن‌ سخن‌ بود دوش‌. 

٢ دوش‌ مرغی‌ به‌ صبح‌ می‌نالید .

٣ دوشم‌ از پریشب‌ هراسناک‌تر بود. 

۴ مشکل‌ خویش‌ بر پیرمغان‌ بردم‌ دوش‌.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٧- استعمال‌ کدام‌ پسوند با همه‌ کلمه‌های‌" بوـ ده‌ ـ تاک‌ ـ هنر ـ گل‌" مناسب‌ و معمول‌ است‌؟

١ زار

٢  کده‌ 

٣ گاه‌

۴ ستان

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٨- در کدام‌ کلمه‌، یکی‌ از دو حرف‌ نزدیک‌ به‌ هم‌، حذف‌ شده‌ است‌ ؟

١ همگان‌ 

٢ شبگیر

٣ یکسان‌ 

۴ یگانه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٩- در همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... (روز) نقش‌ قیدی‌ دارد. 

١ روز عمر همان‌ است‌ و سال‌ عمر همان‌. 

٢ روزی‌ ماری‌ اژدها پیکر به‌ طمع‌ آبشخور در این‌ باغ‌ آمد. 

٣ آینه‌ آن‌ روز که‌گیری‌ به‌ دست‌ ....

۴ روزی‌ دعوتی‌ ساخته‌ بود و اعیان‌ دولت‌ و جملة‌ خیل‌ و حشم‌ خواند. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٠- کدام‌ ترکیب‌ اضافی‌ است‌ ؟

١ سوگندان‌  مغلّظ‌

٢ ضُجرتی‌ سخت‌ بزرگ‌ 

٣ خادم‌ خاصّ

۴ فرود صُغّه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴١-  در عبارت‌ «این‌ افلاک‌ را برپای‌ داشت‌ و این‌ املاک‌ را بر جای‌ داشت‌» کدام‌ صنعت‌ ادبی‌ وجود دارد ؟

١ ترصیع‌ 

٢ تضمین‌ 

٣ تشبیه‌ 

۴ آدم‌ نمایی‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٢- درشتی‌ نگوید خردمند پیش‌

 نه‌ سستی‌ که‌ ناقص‌ کند قدر خویش‌

 در بیت‌ فوق چند «کلمه‌ مرکب‌» دیده‌ می‌شود ؟

١ سه‌ 

٢ شش‌ 

٣ چهار 

۴ پنج‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٣- استعمال‌ کدام‌ پسوند با همه‌ کلمه‌های‌ «بو- ده‌ - تاک‌ - هنر - گل‌» مناسب‌ و معمول‌ است‌ ؟

١ زار 

٢ ستان‌ 

٣ کده‌ 

۴ گاه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۴-  همه‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ......... همگون‌ هستند. 

١ خاطر 

٢ عازم‌ 

٣ صواب‌ 

۴ موافق‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۵- کدام‌ گزینه‌ از نظر نگارش‌ صحیح‌ است‌ ؟

١ من‌ روی‌ این‌ کار خیلی‌ وقت‌ گذاشته‌ام 

٢ در پیرامون‌ مسأله‌ مهمی‌ بحث‌ کردیم‌

٣  اکثرا وقتش‌ را تلف‌ می‌کند 

۴ این‌ نویسنده‌ از شهرت‌ جهانی‌برخورداراست‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۶- با توجه‌ به‌ معنی‌ دیکته‌ کدام‌ کلمه‌ صحیح‌ نیست‌ ؟

١ مشقت‌: سختی‌ 

٢ حیاط‌: زندگی‌ 

٣ اجتناب‌: دوری‌ 

۴ متراکم‌: فشرده‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٧- در هیچ‌ گزینه‌ای‌ جز گزینة‌ ... (صوت‌) نیامده‌ است‌. 

١ گردست‌ من‌ به‌ چرخ‌ رسیدی‌ چنانکه‌ آه‌ ....... 

٢ زهرکس‌ نیابی‌ جز از آفرین‌ 

٣ تا به‌ سنگ‌ اندر همی‌ بنگاشتند 

۴ ز دست‌ دیده‌ و دل‌ هر دوفریاد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٨- مفرد همة‌ جمع‌های‌ مکسر زیر جز در گزینة‌ ........ درست‌ می‌باشد. 

١ اشربه‌: شراب‌ 

٢  ادویه‌: دارو 

٣ اعزه‌: عزیز 

۴ عرایض‌: عریضه‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٩- مفهوم‌ مصراع‌ «کوشش‌ بیهوده‌ به‌ از خفتگی‌» بر کدام‌ گزینه‌ تکیه‌ دارد؟

١ به‌ جای‌ خواب‌، کوشیدن‌ 

٢ بی‌ دلیل‌ کوشیدن‌ 

٣ بی‌ نتیجه‌ کوشیدن‌ 

۴ به‌ هر حال‌ کوشیدن‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵٠- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ....... از جهتی‌ همگون‌ هستند. 

١ تا نمودن‌ (مثلاً کاغذ) 

٢   بنا نمودن‌ 

٣ آرد نمودن‌ 

۴ آباد نمودن‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :ادبیات فارسی