نمونه سوالات ریاضی برای آزمون استخدامی

 

١- به‌ جای‌  x  چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟

  (36، x ،8)(27،18،6)و(18،12،4)

١ 27

٢ 20

٣ 16

۴ 24

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- یک‌ یارد تقریباً 44/91 درصد یک‌ متر است‌. صد متر تقریباً چند یارد است‌ ؟

١ 100

٢ 90

٣ 105

۴ 110

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینید


٣- نسبت دوعدد x+1 و y-2 برابر نسبت دو عدد x1-x و y+2 است. اگر y=1 باشد، x برابر است با:

١ 3

٢ 2

٣ 2-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- اگر قیمت‌ یک‌ اتومبیل‌ با 3 درصد مخارج‌ فروش‌ 27295 تومان‌ باشد، مبلغ‌ مخارج‌ فروش‌ کدامست‌ ؟

١ 795 تومان‌ 

٢ 1295 تومان

٣ 9/818 تومان‌ 

۴ هیچکدام‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- اگر دو خط y=x+2 و y=mx-2 بر نیمساز ربع دوم همدیگر را قطع کنند m کدام است؟

١ 2

٢ 3

٣ 2-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶- مساحت مربعی که معادله دو ضلع آن x-3y+1=0  و x-3y+6=0 باشد کدام است؟

١ 4

٢ 7

٣ 5/2

۴ 5/7

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧- 5400 لیتر بنزین‌ برای‌ مصرف‌ 9 اتومبیل‌ یک‌ شرکت‌ راهسازی‌ در مدت‌ 20 روز ماموریت‌ داده‌ شده‌ است‌. با افزوده‌ شدن‌ 3 اتومبیل‌ دیگر 2 روز از مدت‌ ماموریت‌ کم‌ می‌شود. در صورتیکه‌ مقدار بنزین‌ دریافتی‌ تغییر نکند، سهمیه‌ بنزین‌ روزانة‌ هر اتومبیل‌: 

١ زیاد شده‌ است‌  

٢  کم‌ شده‌ است‌ 

٣ تغییر نکرده‌ است‌ 

۴ قابل‌ تعیین‌ نیست‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨- اگر a2+b2+c2=ab+bc+ac باشد حاصل عبارت (a+b-c)(a+c-b)(b+c-a) کدام است؟

١ a3

٢ x2-abc

٣ 3abc

۴ 27abc

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩- مجموع‌ ده‌ جمله‌ از تصاعد ... و2-و1و4و7 کدام‌ است‌ ؟

١ 65-

٢ 65

٣ 45-

۴ 45

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- اگر x+y=4 باشد، حاصل x64-12xy کدام است؟

١ x2-y2

٢ x3-y3

٣ x3+y3

۴ x2+y2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١- در دایره‌ای‌ که‌ شعاع‌ آن‌ 5/2 متر است‌ کمانی‌ که‌ اندازه‌اش‌ 75/8 متر باشد چند رادیان‌ است‌ ؟

١ 75/1

٢ 5/3

٣ 5/4

۴ 5/2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢- اگر اتحاد(x2+ax+b=(x-1)(x+4 برقرار باشد، 2a+b کدام است؟

١ 0

٢ 1

٣ 2-

۴ 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- انتهای‌ کمان‌های‌  x  از معادله‌  cos2xsinx=cos2x برروی‌ دایره‌ مثلثاتی‌، راس‌های‌ کدام‌ چند ضلعی‌ است‌؟

١ شش‌ ضلعی‌ غیرمنتظم‌ 

٢ پنج‌ ضلعی‌ منتظم‌ 

٣ شش‌ ضلعی‌ منتظم‌ 

۴ پنج‌ ضلعی‌ غیرمنتظم‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴- حاصل عبارت (x-1)(x+2)(x-3)(x+5) ضریب x3 را معین کنید؟

١ 1

٢ 3

٣ 1-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵- طول‌ برآیند دو بردار: 

١ هموار از طول‌ هر یک‌ از مؤلفه‌ها بیشتر است‌. 

٢ همواره‌ از طول‌ هر یک‌ از مؤلفه‌ها، کمتر نیست‌  . 

٣ ممکن‌ است‌ با طول‌ یکی‌ از مؤلفه‌ها برابر باشد  .

۴  ممکن‌ است‌ تفاضل‌ طول‌ مولفه‌ها کمتر باشد. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶- مجموع ریشه های معادلهx-1)2+2(x-1)-m2-5=0) کدامست؟

١ 2-

٢ 0

٣ m

۴ 2m

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧- قرینة‌ نقطة‌ (2و3-) نسبت‌ به‌ نقطة‌ (2-و1) کدام‌ یک‌ از نقطه‌های‌ زیر است‌ ؟

١ (6-و3)

٢ (6و5)

٣ (6-و5-)

۴ (6و5-)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨- فاصله دو خط x3x-4y=5, x6x-8y=20 کدام است؟

١ 1

٢ 5

٣ 2

۴ 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٩- می‌دانیم‌ به‌ موازات‌ امتداد مفروض‌ می‌توان‌ یک‌ مماس‌ و تنها یک‌ مماس‌ بر منحنی‌  C  رسم‌ کرد، این‌ منحنی‌: 

١ بیضی‌ است‌ 

٢ دایره‌ است‌ 

٣ هذلولی‌ است‌  

۴ سهمی‌ است

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٠- باقیمانده تقسیم x5+x+1 بر x2+x+1 کدام است؟

١ صفر

٢ 1-

٣ 2

۴ 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢١-  اگر در مثلث‌  ABC ، درجه‌ 90= B-C  باشد، زاویة‌ حادة‌ بین‌ نیمساز زاویه‌  A  و ضلع‌  BC  برابر است‌ با: 

١ 15 درجه‌ 

٢ 30 درجه‌ 

٣ 45 درجه‌ 

۴ 60 درجه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٢- اگر دو خط y=x+2 و y=mx-2 بر نیمساز ربع دوم همدیگر را قطع کنند m کدام است؟

١ 2

٢ 3

٣ 2-

۴ 3-

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٣-  مجموع‌ جملات‌ یک‌ تصاعد هندسی‌ نامتناهی‌ با قدر نسبت‌ 0/5 برابر با 2 است‌ جمله‌ اول‌ تصاعد کدام‌ است‌؟

١ یک‌ دوم‌ 

٢ یک‌ 

٣ دوسوم‌ 

۴ یک‌ سوم‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۴- نقطه برخورد دو خط به معادلات x37x-9y=4 و x37y-9x=-4 روی کدامیک از خطوط زیر واقع است؟ 

١ y=2x

٢ y=x

٣ y=4x

۴ y=-x

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۵- اگر اندازه‌های‌ سه‌ ضلع‌ مجاور از یک‌ چهارضلعی‌ محیطی‌ به‌ ترتیب‌ 6،10و 15 سانتی‌ متر باشد، اندازه‌ ضلع‌ چهارم‌ آن‌ برحسب‌ سانتی‌ متر کدام‌ است‌ ؟

١ 10

٢ 11

٣ 16

۴ 20

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۶-  بزرگترین مقسوم علیه مشترک در عبارت x4-1 و x3+1 کدام است؟

١ x-1

٢ x+1

٣ x2-1

۴ x2+1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٧-  بزرگترین‌ شمارنده‌ مشترک‌ دو عدد 42 و 36 کدام‌ است‌ ؟

١ 4

٢ 8

٣ 3

۴ 6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٨- اگر ab+bc+ac=0 باشد a3+b3+c3-3abc برابر است با:

١ (a+b)(b+c)(c+a)

٢ a+b+c)3)

٣ (a+b+c)(a2+b2+c2-1)

۴ 27abc

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٩- در یک‌  n  ضلعی‌ محدب‌، تعداد اقطار، چهار برابر تعداد اضلاع‌ است‌،  n  کدام‌ است‌ ؟

١ 10

٢ 8

٣ 11

۴ 9

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٠- تعداد ریشه های معادله x+a-x+a+5=-6 کدام است؟

١ 0

٢ 2

٣ بیشمار

۴ به مقدار a بستگی دارد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣١- حاصلضرب‌ دو عدد فرد متوالی‌ 323 است‌. مجموع‌ این‌ دو عدد کدامست‌ ؟

١ 32 

٢ 34 

٣ 35  

۴ 36 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٢- اگر (a2+b2+c2+3= 2(a+b+bc آنگاه مقدار cچقدراست؟

١ 0

٢ 1

٣ 2

۴ 3

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٣- اگر 301/0=2 log   باشد 4/6 log  کدام‌ است‌؟

١ 505/0 

٢ 505/1

٣ 806/0 

۴ 806/1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۴- بزرگترین عامل مشترک دو عبارت x2-2xy-15y2 و x2+7xy+12y2 کدام است؟

١ x-2y

٢ x+3y

٣ x+4y

۴ x+6y

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۵- مجموع‌ ده‌ جمله‌ از تصاعد و....2-و1و4و7 کدام‌ است‌؟

١ 65-  

٢ 65 

٣ 45-

۴ 45 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۶- اگر tgx+cotgx=3 باشد حاصل tg3x+cotg3x کدام است؟

١ 18

٢ 24

٣ 27

۴ 15

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٧- اگر زوایای‌ یک‌ مثلث‌ تشکیل‌ تصاعد عددی‌ بدهند، مجموع‌ کوچکترین‌ و بزرگترین‌ زاویه‌ کدام‌ است‌ ؟

١ 90 درجه‌ 

٢ 60 درجه‌ 

٣ 120 درجه‌ 

۴ 150 درجه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٨- تعداد ریشه های معادله x4-3x2+1=0 چندتاست؟

١ دو ریشه قرینه

٢ چهار ریشه منفی

٣ دو ریشه منفی و دو ریشه مثبت

۴ ریشه حقیقی ندارد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٩- چند عدد طبیعی‌ سه‌ رقمی‌ بر 30 قابل‌ قسمت‌ است‌ ؟

١ 31

٢ 30

٣ 29

۴ 28

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٠- چند خط‌ می‌توان‌ رسم‌ کرد که‌ سه‌ خط‌ دو به‌ دو متناظر را قطع‌ کند ؟

١ 1

٢ هیچ‌ 

٣ بیشمار 

۴ 4

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴١-  به‌ ازای‌ چه‌ مقداری‌ از  b , a  معادله‌ a+b+1)x+a-1=0)  مبهم‌ می‌شود ؟

١ a=b=1

٢ a=b=-2

٣ b=2  و a=1

۴ b=-2  و  a=1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٢- دو نقطه (A(a,a+2 و (B(a,a-2 نسبت به کدامیک از خطوط زیر، قرینه یکدیگرند؟

١ x=a

٢ y=a

٣ y=-a

۴ x=2a

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٣- در یک‌ عدد دو رقمی‌ اگر جای‌ رقم‌ها را عوض‌ کنیم‌ 45 واحد به‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. تفاضل‌ رقم‌ دهگان‌ و یکان‌ کدام‌ است‌ ؟

١ 5

٢ 3

٣ 4

۴ 2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۴- اگر در مثلثی a3=b3+c3 باشد زاویه روبرو به ضلع a:

١ حاده است

٢ قائمه است

٣ منفرجه است

۴ برابر عدد پی است

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۵- دستگاه‌ معادلات‌  m-3)x+3y=m)  و 4x+(m+1)y=2   به‌ ازای‌ چه‌ مقداری‌ از  m  غیرممکن‌ است‌ ؟

١ 5-

٢ 3-

٣ 3

۴ 5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۶- به ازای چه مقادیری از m، معادلهm2-1) x+m+1=0 ) ممتنع است؟

١ m=1

٢ m=-1

٣ m=2

۴ m=0

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٧- مجموع ریشه های معادله x4-5x2-72=0 برابر است با:

١ 5

٢ 0

٣ 25

۴ 10

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٨- به‌ چند طریق‌ مختلف‌، 5 نفر می‌توانند دریک‌ میزغذاخوری‌ 5 نفره‌ بنشینند ؟

١ 20

٢ 5

٣ 120

۴ 24

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٩- معادله x4+mx2=5 چند ریشه حقیقی دارد؟

١ دو ریشه

٢ چهار ریشه

٣ بستگی به m دارد

۴ ریشه حقیقی ندارد

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵٠- دهکده‌ها از جمله‌ شاخص‌های‌ ..... هستند ؟

١ پراکندگی‌ 

٢ مرکزی‌ 

٣ همبستگی‌ 

۴ هیچکدام‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :ریاضی