نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی برای آزمون استخدامی

 

١- تفاخر برزرق و برق نشان‌ ............. است‌.

١ چاپلوسان‌ 

٢ نودولتان‌ 

٣ نیازمندان‌ 

۴ ثروتمندان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢-  اگر محسن‌ از پول‌ فعلی‌ اش‌ 6 درصد بیشتر داشت‌، جمع‌ پول‌ او 4770 ریال‌ بود، محسن‌ چقدر پول‌ داشته‌ است‌ ؟

١ 4200

٢ 4400

٣ 4500

۴ 4600

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینید


٣- متضاد کلمة‌ مُسَکِنْ کدام‌ است‌ ؟

١ مُخَدِّر 

٢ مُشهّی‌ 

٣ مُلَیّنْ

۴ مُهَیْج‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌.  

١ 1980

٢ 2000

٣ 1920

۴ 1960

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- تاجری‌ کالایی‌ را با 16% سود فروخت‌ و با پول‌ حاصل‌ کالای‌ دیگر را خرید که‌ در فروش‌ آن‌ 4% زیان‌ دید: اگر وی‌ در این‌ دو معامله‌ جمعاً 568 ریال‌ سود برده‌ باشد، کالای‌ اول‌ را چند ریال‌ خریده‌ بوده‌ است‌؟

١ 2320

٢ 3680

٣ 5000

۴ 8000

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶- مربع‌ یک‌ کسر 

١ حتماً از کسر اصلی‌ کوچکتر است‌ 

٢ حتماً از کسر اصلی‌ بزرگتر است‌ 

٣ حتماً از واحد کمتر است‌ 

۴ هیچکدام‌ از جوابهای‌ 1و2و3 الزامی‌ نمی‌باشد. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧- نوشته‌ای‌ که‌ وکیل‌ دادگستری‌ به‌ منظور دفاع‌ از موکّل‌ به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ می‌کند: 

١ کیفرخواست‌ 

٢ اقرارنامه‌ 

٣ لایحه‌ 

۴ اخطاریه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨- کدام‌ گزینه‌ با گزینه‌های‌ دیگر همگونی‌ ندارد. 

١ شهره‌ و مشهور 

٢ شرط‌ و شروط‌ 

٣ شرح‌ و مشروح‌ 

۴ شرع‌ و مشروع‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩-  نیاز به‌ درخواست‌، مثل‌: 

١ فقر است‌ به‌ دزدی‌ 

٢ رنج‌ است‌ به‌ ناکامی‌ 

٣ خشم‌ است‌ به‌ پرخاش‌ 

۴ ترس‌ است‌ با اضطراب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- دسته‌ گل‌ به‌ گل‌ مثل‌: 

١ کلید است‌ به‌ در 

٢ پوست‌ است‌ به‌ بدن‌ 

٣ هوااست‌ به‌ بالون‌ 

۴ زنجیر است‌ به‌ حلقه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟

١ بارور 

٢ باردار 

٣ عقیم‌ 

۴ نازا 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢-  کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد ؟

١ برد 

٢ برید 

٣ برودت‌ 

۴ تبرید 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- اگر معادله‌ 0=1+( x-b )( x-a ) دو ریشه‌ حقیقی‌ داشته‌ باشد، کدام‌ معادله‌ دو ریشه‌ حقیقی‌ دارد ؟

١ 0=2+( x-b )( x-a )

٢ 0=2-( x-a )( b-x )

٣ 0=2-( x-b )( x-a )

۴ 0= ab - 2 x

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴-  با افزایش‌ 20 درصد، قیمت‌ یک‌ نوع‌ کالا کیلویی‌ 96 ریال‌ است‌ افزایش‌ قیمت‌ نیم‌ تن‌ از این‌ کالا چند ریال‌ است‌ ؟

١ 10000 ریال‌ 

٢ 9600 ریال‌  

٣ 8000 ریال‌ 

۴ 16000 ریال‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵- هیچ‌ دانش‌ آموزی‌ دانشجو نیست‌. هیچ‌ دانش‌ آموزی‌ بی‌ سواد نیست‌. هیچ‌ دانشجویی‌ بی‌ سواد نیست‌. اگر آخرین‌ جملة‌ نتیجه‌گیری‌ ما از جمله‌های‌ اول‌ و دوم‌ باشد، این‌ نتیجه‌گیری‌ چگونه‌ است‌ ؟

١ عادلانه‌ 

٢ غیرعادلانه‌ 

٣ درست‌ است‌

۴ نادرست‌ است‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟

١ 6

٢ 8

٣ 7

۴ 5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧- با چند برش‌ می‌توان‌ سیمی‌ را که‌ طول‌ آن‌ 7 متر است‌ به‌ قطعات‌ 3 متری‌ و 2 متری‌ تقسیم‌ کرد؟

١ 2

٢ 3

٣ 4

۴ 5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨- پنج‌ هشتم‌ فاصله‌ بین‌ 14 تا62 چه‌ نقطه‌ای‌ خواهد بود ؟

١ 30

٢ 44

٣ 34

۴ 16 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٩- ترازویی‌ هر کیلوگرم‌ وزنه‌ را یک‌ کیلو و 24 گرم‌ نشان‌ می‌دهد. اگر بهای‌ کالایی‌ از قرار هر کیلوگرم‌ 128 ریال‌ باشد. یک‌ کیلوگرم‌ از آن‌ با این‌ ترازو چند ریال‌ می‌ارزد ؟

١ 124

٢ 124/5

٣ 125

۴ 125/5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٠- حاصل‌ جمع‌ کدام‌ عدد صحیح‌ با مکعب‌ آن‌ برابر 1342 است‌ ؟

١ 12

٢ 11

٣ 13

۴ 14

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢١- دو نفر پولی‌ را به‌ نسبت‌ 7 و8 تقسیم‌ کرده‌اند. اگر سهم‌ بزرگ‌تر این‌ پول‌ 400 ریال‌ باشد، سهم‌ کوچکتر چند ریال‌ است‌ ؟

١ 280

٢ 300

٣ 320

۴ 350

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٢- کدام‌ یک‌ از گزینه‌های‌ زیر می‌تواند به‌ جای‌ همة‌ علامتهای‌ ستاره‌ (*) در تساوی‌ روبرو قرار گیرد؟

١ 0

٢ 1

٣ 5

۴ 6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٣- چراغ‌  A  هر 5 دقیقه‌ و چراغ‌  B  هر 4 دقیقه‌ یک‌ بار روشن‌ می‌شود. اگر هر دو چراغ‌ را در یک‌ لحظه‌ معین‌ با هم‌ روشن‌ کنیم‌، چند دقیقه‌ بعد مجدداً با هم‌ روشن‌ خواهند شد ؟

١ 48

٢ 20

٣ 5

۴ 4

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۴- در یک‌ دانشکدة‌ معین‌، 15 درصد زنان‌ و 25 درصد مردان‌ روی‌ یک‌ پروژه‌ کار می‌کنند. اگر 60 درصد دانشکده‌ را زنان‌ تشکیل‌ دهند. چه‌ درصدی‌ از دانشکده‌ روی‌ این‌ پروژه‌ کار می‌کنند ؟

١ 12

٢ 19

٣ 40

۴ با اطلاعات‌ داده‌ شده‌ نمی‌توان‌ تعیین‌ کرد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۵- محمود و احمد روی‌ هم‌ 300 ریال‌ دارند. اگر محمود 20 ریال‌ از احمد بیشتر داشته‌ باشد، نصف‌ پول‌ احمد چند ریال‌ است‌ ؟

١ 70

٢ 75

٣ 80

۴ 85 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢۶- اگر یک‌ عدد سه‌ رقمی‌ را از یک‌ عدد 5 رقمی‌ کم‌ کنیم‌، باقیمانده‌ چند رقم‌ خواهد بود ؟

١ 3

٢ 4

٣ 5

۴ اطلاعات‌ کافی‌ نیست‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٧- طول‌ دو ضلع‌ از اضلاع‌ یک‌ چهار ضلعی‌ با هم‌ مساوی‌ است‌. این‌ چهارضلعی‌: 

١ الزاماً مستطیل‌ است‌ 

٢ الزاماً لوزی‌ است‌ 

٣ ممکن‌ است‌ مستطیل‌ باشد 

۴ ممکن‌ نیست‌ مستطیل‌ باشد 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٨- متوسط‌ 6 عدد برابر 8/5 است‌. وقتی‌ یکی‌ از اعداد را کنار بگذاریم‌، متوسط‌ اعداد باقیمانده‌ 7/2 می‌شود. عدد کنار گذاشته‌ شده‌ کدامست‌ ؟

١ 7/8

٢ 9/8

٣ 15

۴ 4/12

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢٩- در یک‌ زبان‌ خارجی‌ موراسانتاباکا یعنی‌ گل‌ بسیار زیبا و لاتاسانتا یعنی‌ گل‌ سرخ‌ و هوناباکا یعنی‌ بسیار بزرگ‌. در این‌ زبان‌ کدام‌ کلمه‌ به‌ معنای‌ زیبا است‌ ؟

١ مورا 

٢ سانتا

٣ باکا

۴ هونا 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٠-  نزدیک‌ غروب‌ ، هنگامی‌ که‌ یک‌ درخت‌ 8 متری‌ سایه‌ ای‌ به‌ طول‌ 15 متر بر زمین‌ می‌اندازد، سایة‌ یک‌ دکل‌ برق 33 متر طول‌ دارد. ارتفاع‌ دکل‌ برق چقدر است‌ ؟

١ 16/6

٢ 17/8

٣ 17/6

۴ 16/8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣١- براساس‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ استخدام‌ کارشناسان‌ خارجی‌ در موارد ضرورت‌ با تصویب‌  کدام‌ مرجع‌ امکان‌پذیر است‌ ؟

١ وزارتخانه‌ ذیربط‌

٢ هیات‌ دولت‌

٣ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

۴ وزارتخانه‌ امور خارجه‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٢- چند عدد بین‌ 100 و 200 وجود دارد که‌ هم‌ بر 6 و هم‌ بر 9 بخشپذیر است‌ ؟

١ 5

٢ 6

٣ 7

۴ 8 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٣- 8888=88/0×؟ : 

١ 1001

٢ 1010

٣ 1111

۴ 10100

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۴- تعداد نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در دوره‌ ششم‌ چند نفر خواهد بود؟

١ 270

٢ 275

٣ 280

۴ 290

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۵- تهیة‌ یک‌ کتاب‌ برای‌ 1000 نسخة‌ اول‌، 10000 ریال‌ مخارج‌ صحافی‌ و برای‌ مجلدهای‌ بعد  x  ریال‌ برای‌ هر مجلد مخارج‌ دارد. اگر 7230 تومان‌ مخارج‌ صحافی‌ 8000 نسخه‌ از این‌ کتاب‌ شده‌ باشد،  x  برابر است‌ با: 

١ 8/9 ریال‌

٢ 0/89 ریال‌ 

٣ 0/9375 ریال‌ 

۴ 9/375 ریال‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣۶- اگر 5 درصد ( m+n ) برابر 15 باشد و  m  عدد صحیح‌ منفی‌ باشد، کوچکترین‌ مقدار ممکن‌ برای‌  n کدام‌ است‌ ؟

١ 301

٢ 299

٣ 300

۴ 4

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٧- عملیات‌ پیروزمند مرصاد در چه‌ سالی‌ انجام‌ شد؟

١ 1367

٢ 1366

٣ 1368

۴ 1365

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٨- در یک‌ بررسی‌ آماری‌ که‌ از یک‌ شهر آمده‌ است‌ 65 درصد از مردم‌ این‌ شهر از تماشای‌ تلویزیون‌ و 40 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و 25 درصد از خواندن‌ روزنامه‌ و دیدن‌ تلویزیون‌ از خبرها آگاه‌ می‌شوند. چند درصد مردم‌ این‌ شهر از خبرها از طریق‌ تلویزیون‌ و روزنامه‌ آگاه‌ نمی‌شوند؟

١ 20

٢ 15

٣ 5

۴ صفر 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣٩-  اگر محیط‌ یک‌ مستطیل‌ 12 برابر عرض‌ آن‌ باشد، طول‌ آن‌ چند برابر عرضش‌ خواهد بود ؟

١ 6

٢ 5

٣ 3

۴ 10

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٠- کتاب‌ اسفار اربعه‌ از کیست‌ ؟

١ ملاصدرا

٢ شیخ‌ کلینی‌

٣ علامه‌ حلی‌ 

۴ ملامحسن‌ فیض‌ کاشانی‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴١- مجموع‌ سن‌ دو برادر بیشتر از پنج‌ سال‌ و تفاضل‌ سن‌ آنها بیشتر از سه‌ سال‌ است‌. برای‌ سن‌ برادر بزرگتر کدام‌ یک‌ از جوابهای‌ زیر حتماً درست‌ است‌؟

١ از پنج‌ سال‌ بیشتر است‌ 

٢ از چهل‌ سال‌ بیشتر است‌  

٣ از پنج‌ سال‌ کمتر است‌ 

۴ از چهار سال‌ کمتر است‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٢- کدامیک‌ از کلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟

١ مباحثه‌ 

٢ مجادله‌ 

٣ منازعه‌ 

۴ محاوره‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٣- آرامگاه‌ مولانا جلال‌ الدین‌مولوی‌ در کدام‌ شهر قرار دارد ؟

١ نیشابور

٢ قونیه‌

٣ تبریز

۴ هرات‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۴- چهل‌ درصد ساکنان‌ یک‌ شهرک‌ موهای‌ خرمایی‌ و 25 درصد از آنها چشمان‌ قهوه‌ای‌ و ده‌ درصد هم‌ موهای‌ خرمایی‌ و هم‌ چشمان‌ قهوه‌ای‌ دارند. چند درصد از ساکنان‌ این‌ شهرک‌ نه‌ موی‌ خرمائی‌ ونه‌ چشمان‌ قهوه‌ای‌ دارند ؟

١ 35

٢ 25

٣ 45

۴ 55

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۵- مجموعه‌ سه‌ عدد فرد متوالی‌ 63 است‌. نصف‌ عدد بزرگتر کدامست‌ ؟

١ 23

٢ 11/5

٣ 12

۴ 11 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴۶- مدیر روزنامه‌ صوراسرافیل‌ چه‌ نام‌ داشت‌ ؟

١ قائم‌ مقام‌ فراهانی

٢ میرزا جهانگیر خان‌ شیرازی

٣ میرزاده‌ عشقی‌

۴ دهخدا

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٧- مربعی‌ به‌ ضلع‌ 5 واحد در صفحة‌ محورهای‌ مختصات‌ چنان‌ قرار گرفته‌ که‌ مختصات‌ یک‌ رأس‌ آن‌ (1و1) است‌. کدام‌ یک‌ از مختصات‌ زیر نمی‌تواند مختصات‌ رأس‌ مقابل‌ به‌ این‌ رأس‌ باشد؟ «توضیح‌ اینکه‌ اضلاع‌ مربع‌ با محورهای‌ مختصات‌ موازی‌ هستند». 

١ (6و6) 

٢ (4-و4-)

٣ (6و4-)

۴  (6-و4)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٨-  برای‌ خرید 25+ x   بلیط‌ 5 ریالی‌ یک‌ اسکناس‌ 200 ریالی‌ پرداخت‌ شده‌ است‌. حداکثر چند ریال‌ ممکن‌ است‌ پس‌ داده‌ شود ؟

١ 75 ریال‌ 

٢ 70 ریال‌ 

٣ 50 ریال‌ 

۴ 5 ریال‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴٩- مرکز کشور امارات‌ متحدة‌ عربی‌ کدام‌ شهر است‌ ؟

١ ابوظبی‌

٢ دبی‌

٣ دوحه‌

۴ شارجه‌

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵٠- بهای‌ دو دوجین‌ قرقره‌ و 6 دکمه‌ و 6 زیپ‌ 256 ریال‌ و بهای‌ 6 زیپ‌ و 9 دکمه‌ و 5 دوجین‌ قرقره‌ 504 ریال‌ است‌. بهای‌ یک‌ جین‌ قرقره‌ چند ریال‌ است‌ ؟

١ 25 ریال‌ 

٢ 60 ریال‌ 

٣ 6 ریال‌ 

۴ نمی‌توان‌ تعیین‌ کرد 

 

--------------------------------------------------------------------------------نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :هوش و استعداد تحصیلی