١- کدامیک‌ از کلمات‌ زیر در ردیف‌ بقیه‌ نیست‌ ؟
١ مباحثه‌ 
٢ مجادله‌ 
٣ منازعه‌ 
۴ محاوره‌

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد؟
١ نوشتن‌ 
٢ نشستن‌ 
٣ گفتن‌ 
۴ شستن‌ 

 نویسنده : علی علوی ; ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :هوش و استعداد تحصیلی١-  قصد اقامت‌ حداقل‌ چند روزه‌ است‌ ؟
١ بیست‌ 
٢ سی‌ 
٣ دو هفته‌ 
۴ ده‌ 

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- جرائم‌ محارب‌ با خدا و مفسد فی‌ الارض‌ که‌ علیه‌ مصالح‌ جامعه‌ اسلامی‌ دست‌ به‌ سلاح‌ می‌ برد و یا برای‌  ترساندن‌ مردم‌ وتباهکاری‌ در زمین‌ خود را مسلح‌ کرده‌ باشد در حیطه‌ کدام‌ کیفر اسلامی‌ است‌ ونوع‌ آن‌  کدام‌ است‌ ؟
١ تعزیر  ـ  متناسب‌ باعمل‌ خود کشته‌ می‌ شودیا تبعید می‌ شود 
٢ تعزیر  ـ  صد تازیانه‌ شلاق می‌خورد
٣ حدود ـ  متناسب‌ باعمل‌ خودکشته‌ می‌ شودیا تبعید می‌ شود 
۴ حدود ـ  صد تازیانه‌ شلاق می‌خورد 

 نویسنده : علی علوی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :معارف اسلامی١-  مقدار  a+b  در عدد x187b2a6 برابر با چه‌ مقداری‌ باشد تا این‌ عدد بر11بخش‌پذیر باشد؟
١ 8
٢ 3
٣ 7
۴ 6

--------------------------------------------------------------------------------
 
٢- کدام‌ بیان‌ برای‌ پدیدة‌ غیرممکن‌ نادرست‌ است‌ ؟
١ مکمل‌ پدیدة‌ قطعی‌
٢ خارج‌ فضای‌ نمونه‌ ای‌ 
٣ با احتمال‌ وقوع‌ صفر 
۴ با احتمال‌ وقوع‌ کمتر از 5/0 


 نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :ریاضی١- کدام‌ حرف‌ جمله‌ پیرو را به‌ جمله‌ اصلی‌ می‌پیوندد؟
١ در
٢ تا
٣ با
۴ از

-----------------------------------------------------
 
٢- همة‌ گزینه‌ها، جز گزینة‌ ............... جملة‌ «اسنادی‌» هستند: 
١ در کیفر فلک‌ غلط‌ و اشتباه‌ نیست‌. 
٢ میدان‌ همت‌ است‌ جهان‌، خوابگاه‌ نیست‌
٣ یغماگر است‌ چون‌ تو کسی‌، پادشاه‌ نیست‌. 
۴ تحقیق‌ حال‌ گوشه‌ نشینان‌ گناه‌ نیست‌ .

بقیه در ادامه مطلبنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :ادبیات فارسی